Förra våren var en kvinna på läkarbesök på medicinkliniken vid Mälarsjukhuset. Under besöket var, förutom läkaren, även två läkarstudenter och en sjuksköterska med.

I april 2021 lämnade kvinnan in ett klagomålsärende mot kliniken till Region Sörmland. Hon ifrågasatte att hon inte tillfrågats innan studenterna deltog. Dessutom reagerade hon på att ingen hade presenterat sig med namn.

Kvinnan fick svar från kliniken först åtta månader senare.

Nu har JO utrett ärendet och riktar kritik mot medicinkliniken på flera punkter. Dels för det långa dröjsmålet efter klagomålet, dels för själva patientmötet.

Det finns ingen juridisk skyldighet för patienter att medverka i utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal, konstaterar JO som påpekar att patienters medverkan i klinisk undervisning enligt både Svenska läkaresällskapets och Svensk sjuksköterskeförenings etiska riktlinjer ska bygga på frivilligt informerat samtycke.

Region Sörmlands egna rutiner säger också att patienter alltid ska tillfrågas innan studenter deltar.

JO är även kritisk till att ingen presenterade sig vid besöket. Även där bröt kliniken mot regionens rutiner som säger att vårdpersonal vid vård och behandling ska presentera sig själv och eventuell medföljande personal.

Att det tog åtta månader innan kvinnan fick svar på sitt klagomål är »anmärkningsvärt lång handläggningstid«, enligt JO.  Myndigheten konstaterar återigen att kliniken inte följt regionens rutiner. Enligt rutinerna ska klagomålsärenden besvaras inom fyra veckor.

»Att ta emot och besvara klagomål utgör en central del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Det är därför viktigt att vårdgivaren har en välfungerande klagomålshantering«, skriver JO.

Medicinkliniken uppger att den efter händelsen tillsatt extra resurser för att undvika långsam handläggning framöver.