Som Läkartidningen berättat började Region Stockholm nyligen screena storrökare för lungcancer inom ramen för ett pilotprojekt. Målet är att visa att det praktiskt går att genomföra lungcancerscreening i riskgrupper – något som i slutänden ska bana väg för nationell screening.

Nu följer alltså andra delar av landet efter.

I början av oktober enades de regionala cancercentrumen i västra respektive norra sjukvårdsregionen om att i ett gemensamt pilotprojekt screena 1 000 storrökare i Västra Götalandsregionen och lika många i Region Västerbotten med hjälp av datortomografi.

Till skillnad från pilotprojektet i Region Stockholm – som bara screenar storrökande kvinnor – är siktet inställt på att fånga upp såväl kvinnor som män som rökt mycket och därmed har ökad risk att drabbas av lungcancer.

Enligt Jan Nyman, processledare för lungcancer vid RCC Väst, kommer det att ta tid att få allt på plats. Varken Västra Götalandsregionen eller Region Västerbotten har beslutat om finansiering av projektet ännu.

Jan Nyman, processledare för lungcancer, RCC Väst Foto: Johan Stillman, TTV/Amgen

– Sådana här processer tar ofta tid. Man måste kanske upphandla radiologin till exempel. Om man ska vara realistisk tar det nog ett par år innan det faktiskt blir verkstad, säger Jan Nyman.

Även i Södra sjukvårdsregionen finns planer på att starta ett pilotprojekt för lungcancerscreening, enligt Jaroslaw Kosieradzki, regional patientprocessledare för lungcancer.

– Vi befinner oss i en mycket tidig planeringsfas inom RCC och något politiskt beslut angående screening finns inte än. Baserat på erfarenheter från Stockholms projekt räknar vi med att det kan ta upp till två år innan vi börjar screena de första patienterna, men vi kommer att anstränga oss för att det skall ske snabbare, säger han.

I det pilotprojekt som RCC Väst och RCC Norr nu kommit överens om ska en enkät med frågor om rökvanor skickas ut till män och kvinnor i åldern 50 till 74 år. Exakt hur urvalet av vilka som få frågeformuläret ska gå till är ännu inte spikat.

– De som uppfyller kriterierna för att vara eller ha varit storrökare och säger att de skulle vara intresserade av screening kommer sedan att få en kallelse, säger Jan Nyman.

Tanken är också att koppla en eller flera forskningsfrågor till projektet. Till exempel om biomarkörer i ett blodprov kan hjälpa till att ringa in riskgruppen ytterligare inför screening.

Jan Nyman utesluter inte att fler regioner kan komma att ansluta till pilotprojektet.

Från både profession och patienter är trycket starkt, men Socialstyrelsen har hittills sagt nej till att utreda förutsättningarna för nationell screening för lungcancer. Enligt myndigheten är knäckfrågan fortfarande hur riskgruppen – det vill säga storrökarna – ska fångas in.

Förra veckan berättade Läkartidningen att EU-kommissionen nu uppmanar medlemsländerna i EU att införa nationell screening för såväl prostatacancer som lungcancer.

Jan Nyman, som ingår i svenska planeringsgruppen för lungcancer, konstaterar att den uppmaningen kommer att göra att trycket på Socialstyrelsen ökar ytterligare.

– Jag tycker att det är jättebra. Vi måste verkligen anamma det här, säger han.

Enligt Jan Nyman råder det inte någon tvekan om att screening för lungcancer hos storrökare är av värde. I två stora randomiserade studier, varav en i Europa, minskade regelbunden screening med datortomografi lungcancermortaliteten med mer än 20 procent.

– Det är viktigt att vi kommer i gång med nationell screening. Nu finns det ett fönster på kanske 20 till 30 år då screening för lungcancer kommer att vara meningsfull. Sedan kommer andelen rökare ha gått ner så pass mycket att det blir mer tveksamt, säger han.

Enligt Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen med ansvar för rekommendationer om screening, är det för tidigt att säga något om hur Sverige kommer att följa upp uppmaningen från EU-kommissionen.

– Det här innebär inte per automatik att vi gör en annan bedömning än tidigare. Däremot kan rekommendationen ses som ett av flera incitament för att frågan kan komma att aktualiseras igen, sa han till Läkartidningen förra veckan.