Var står svensk strålbehandling i förhållande till övriga nordiska länder? Den frågan fick Regionalt cancercentrum (RCC) i samverkan uppdraget att utreda i samband med överenskommelsen om särskilda cancersatsningar 2022. En arbetsgrupp bestående av företrädare för svensk cancervård har under våren och början av sommaren samlat in data, analyserat statistik och genomfört intervjuer.

Även om tiden har varit knapp bedöms resultatet i den nya rapporten som entydigt: Precis som i tidigare rapporter på samma tema är slutsatsen att svensk strålbehandling inte längre är världsledande, som under stora delar av 1900-talet. Sverige ligger inte ens längre i framkant sett ur ett europeiskt perspektiv. Jämfört med de andra nordiska länderna har Sverige blivit omsprunget av Danmark.

Ett antal problemområden pekas ut, bland annat att det saknas både vårdpersonal och resurssatta cancerplaner för strålbehandling. Ny teknik sprids långsammare i Sverige och forskningsaktiviteten är också lägre här än i Danmark, vilket riskerar att inom kort få mätbara konsekvenser, enligt rapporten.

Enligt arbetsgruppen påverkas svenska patienter direkt genom en lägre tillgänglighet och längre väntetider – men i övrigt går det inte att med säkerhet säga att de får en sämre strålbehandling än i grannländerna. Den samlade bilden är trots allt att det finns en «påtaglig risk att vi snart kan tvingas acceptera att svenska patienter inte får del av den bästa behandlingen«, skriver rapportförfattarna.