Turerna kring Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright fortsätter. Ärendet gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare.

I början av maj avslog Kammarrätten ett överklagande från Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Precis som Förvaltningsdomstolen ansåg Kammarrätten att Karin Dahlman-Wright inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Men som Läkartidningen berättat överklagade nämnden Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu slår de fast att »prejudikatsintresset är starkt«, i en skrivelse till domstolen där de motiverar varför prövningstillstånd bör meddelas.

Enligt nämnden kokar det hela ned till frågan »om det vid bedömningen av om en forskare varit grovt oaktsam får beaktas att forskaren genom sitt agerande återkommande avvikit från den aktsamhetsnorm som gäller för vetenskaplig forskning«.

På sikt kan Kammarrättens tolkning underminera lagens legitimitet och funktion, anser de. Enligt nämnden innebär tolkningen i praktiken att »väldigt få av de forskare som bevisligen återkommande fabricerar, förfalskar och plagierar kommer anses skyldiga till oredlighet i forskning«.

De konstaterar också att lagen är ny och reglerar en del av forskningen som inte tidigare reglerats i lag. Enligt nämnden kräver det tydlighet.

»Eftersom det aktuella fallet inte är unikt utan tvärtom är ganska vanligt har frågan stor betydelse för många individer vars skuld ska prövas«, skriver de.

Nu blir det upp till Högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas.

Läs också:

Karin Dahlman-Wright friades från oredlighet – nu överklagas domen

Detta har hänt

Oredlighetsärendet kring Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare.

I september 2020 fällde Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) Karin Dahlman-Wright för oredlighet i forskning. Enligt nämnden var de felaktiga bildpubliceringarna att betrakta som förfalskningar i lagens mening. Dessutom ansåg nämnden att hon varit grovt oaktsam.

Det var första gången någon fälldes enligt den nya lagen om oredlighet i forskning.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som gjorde en annan bedömning och upphävde nämndens beslut. Förvaltningsrätten konstaterade förvisso att de felaktiga bilderna är fråga om förfalskningar. Men samtidigt ansåg förvaltningsrätten att Karin Dahlman-Wright inte varit grovt oaktsam, vilket är ett krav som måste vara uppfyllt för att fällas enligt den nya lagen om oredlighet.

NPOF överklagade i sin tur Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. Detta eftersom nämnden ansåg att högre instans skulle ta ställning till frågor som har betydelse för tolkningen av lagen.

I maj avslog kammarrätten i Stockholm NPOF:s överklagande. Nämnden har därefter överklagat beslutet.