Redan tidigt under pandemin stod det klart att covid-19 drabbade vissa grupper mer än andra. Till dessa hör bland annat utrikesfödda och socioekonomiskt utsatta. Regionerna hade därför redan i ett tidigt skede kunnat förbereda vaccinationsinsatser riktade mot grupper som i högre grad drabbades av sjukdom och dödsfall, skriver Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en ny rapport. Samtidigt fanns kunskap om att vissa grupper vaccinerar sig i mindre utsträckning än andra. Men insatserna för att nå dessa kom igång för sent, enligt myndigheten.

20 regioner har intervjuats i arbetet med rapporten och samtliga av dessa uppger att de har målgruppsanpassat information om vaccination mot covid-19. De har också på olika sätt ökat tillgängligheten, exempelvis genom mobila vaccinationsenheter och drop in-mottagningar.

Vårdanalys kan dock inte säga om arbetet faktiskt har motsvarat behoven: »Vi kan däremot se att vaccinationstäckningen varierar mellan olika geografiska områden och utifrån olika socioekonomiska variabler och det talar för att insatserna kan bli mer träffsäkra«, skriver rapportförfattarna.

I intervjuerna lyfts från flera håll fram att beskeden från Folkhälsomyndigheten lämnats med kort framförhållning. Regionerna har fått ny information i samband med presskonferenserna för allmänheten, vilket upplevts som problematiskt:

»Situationen har varit särskilt utmanande när regionerna har behövt kommunicera nya direktiv som skapat oro hos människor. Flera intervjupersoner uppger att det har skadat förtroendet för hälso- och sjukvården och dessutom riskerat att göra tveksamma personer mindre benägna att vaccinera sig«.

Myndigheten listar också flera rekommendationer till såväl regionerna som regeringen. Man vill bland annat att regionerna förbättrar sitt arbete med att identifiera hinder och drivkrafterna för vaccination i befolkningen och att regeringen tydliggör vilket ansvar och vilka roller myndigheterna och regionerna har för att skapa bättre förutsättningar vid framtida vaccinationsarbete.