Under pandemin har servicepersonal anställts på sjukhusen i Västra Götaland för att utföra vissa vårdnära serviceuppgifter som att rengöra vårdplatser, duka fram måltider och transportera patienter. Syftet är att avlasta vårdpersonal på sjukhusen så att de kan lägga krutet på sina kärnuppdrag.

Sedan sommaren 2021 har servicemedarbetare stöttat ett 90-tal verksamheter på sjukhusen. Enligt en utvärdering upplever vårdpersonalen att det har gjort skillnad. Fler än åtta av tio medarbetare upplevde att de har fått bättre möjligheter till återhämtning tack vare avlastningen från servicepersonalen. Nio av tio medarbetare och samtliga intervjuade chefer uppgav även att vårdpersonalens kompetens används bättre och att patientsäkerheten har stärkts.

Efter ett beslut från regionstyrelsen förlängdes initiativet till och med 30 september 2022 för att avlasta och underlätta den tuffa bemanningssituationen på särskilt hårt belastade verksamheter på sjukhusen. Fram till dess har satsningen finansierats med centrala medel. Men nu är det slut med det.

Regionstyrelsen uppmanar dock de enskilda sjukhusförvaltningarna att behålla de vårdnära servicetjänsterna och fortsätta utveckla dem. Regionstyrelsen har även gett regiondirektören i uppdrag att se till att arbetet med vårdnära service blir en integrerad del i regiongemensam styrning och ledning.

På Skaraborgs sjukhus handlar det om tolv tjänster i både Skövde och Lidköping, som sjukhuset tänker ha kvar trots att den centrala finansieringen försvinner.  Det handlar framför allt om interna patienttransporter och olika städtjänster.

»Detta är en av de viktiga strategiska åtgärderna för att vi ska klara vår kompetensförsörjning inom vården framåt. Vi behöver i framtiden, som inte är långt borta, välkomna nya kompetenser som ingår i arbetet», uppger Stellan Ahlström, sjukhusdirektör Skaraborgs sjukhus, till Skaraborgs Allehanda.