»Utmaningen att identifiera tillgänglig vårdkapacitet är dels att data som beskriver nationell vårdkapacitet inte samlas på ett standardiserat sätt med hög frekvens och dels på grund av regionernas skilda arbetssätt med produktions- och kapacitetsplaneringar samt begränsningar i förvaltning av data och informationssystem för vårdkapacitet.«

Så skriver Socialstyrelsen i den delrapport som nyligen lämnats över till regeringen. Myndigheten har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på vilken information om tillgänglig vårdkapacitet som är relevant och lämplig att presentera publikt, exempelvis som del i ett nationellt vårdsöksystem. Tanken med ett sådant system skulle vara att underlätta för vården och patienterna att välja en ny vårdgivare vid de situationer då en vårdgivare har svårt att uppfylla kraven i vårdgarantin.

Vad det gäller vilken information som är lämplig att dela i ett publikt system punktar Socialstyrelsen upp väntetider, ledig kapacitet och information om vårdgivaren. Men efter att ha undersökt förutsättningarna konstaterar myndigheten att de arbetssätt och de system som i dag finns för att beskriva tillgänglig vårdkapacitet hos aktörer som Inera, enskilda regioner och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, inte är »tillräckligt detaljerade, tillförlitliga och aktuella för att hänvisa direkt, exempelvis genom att i realtid identifiera lediga tider«. Och vad det gäller att presentera data publikt ser Socialstyrelsen även möjliga krockar med sekretesslagstiftningen och de paragrafer som rör såväl totalförsvaret som kriser i fredstid.