På uppdrag av regeringen har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kartlagt vården av personer med postcovid. En första delrapport kom i våras. Då var slutsatsen att många patienter med postcovid upplever sig misstrodda av vården och att patientgruppen i större utsträckning än andra känner att de inte fått den vård de behöver.

Slutrapporten som publiceras på måndagen breddar bilden. Enligt utredningen är det framför allt tre grupper av patienter som har sämre erfarenheter av vården: De som haft symtom i mer än ett år, de som upplever en stor påverkan i sitt vardagliga liv och de som insjuknade tidigt under pandemin. Samtidigt har de patienter som har besökt en postcovidmottagning något bättre erfarenheter, enligt enkätsvaren. Såväl delaktigheten som informationen och bemötandet får högre betyg. De upplever också i större utsträckning att de har fått den vård de behöver och deras förtroende för vården är högre. Detta tyder på att arbetssätten på postcovidmottagningarna troligen är effektiva även för andra patientgrupper, exempelvis multisjuka eller personer med kronisk sjukdom. Både primärvården och den specialiserade vården kan hämta inspiration till ett liknande omhändertagande av olika patientgrupper, menar myndigheten. Vårdanalys kan dock inte slå fast vilken effekt vårdens organisering har på de medicinska resultaten, men konstaterar att eftersom vårdbehoven varierar så pass mycket behöver vården vara individanpassad.

Vårdanalys har också undersökt hur vården är organiserad runt om i landet. Hälften av regionerna hade specifika postcovidmottagningar vid tiden för kartläggningen, en bild som stämmer överens med den genomgång som Läkartidningen gjorde tidigare i år. Medan vissa mottagningar är inriktade på utredning har andra fokus på rehabilitering. Flera regioner ser också över sin organisering av postcovidvården och antalet mottagningar och de olika arbetssätten förändras ständigt.

Slutligen anser Vårdanalys också att de kunskapsstöd som finns för postcovid hela tiden behöver utvecklas i takt med att kunskapen växer – men sedan är det upp till regionerna att se till att de faktiskt används: »När det gäller kunskapsstöden för postcovid kan vi konstatera att de flesta inte har gjort något särskilt för att sprida kunskapen i vården«, skriver rapportförfattaren.

Läs också: Rapport om postcovidvården – många känner sig misstrodda