Skånes universitetssjukhus, Sus, anmäler nu sex fall enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, där operationer av patienter med cancer i bukspottkörteln fördröjts på grund av brist på sjuksköterskor. Det handlar om operationer runt årsskiftet 2021/2022 på fyra kvinnor och två män i åldern 55–80 år, vars prognoser kan ha försämrats av fördröjningen. Två av fallen gäller cancer som spridit sig till levern.

– Utredningen vi gjort visar att den extra långa väntetiden till operation kan ha påverkat patienternas sjukdomsförlopp. Jag beklagar att operationerna fördröjdes på det här sättet, säger Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Situationen har en slående likhet med lex Maria-anmälningar som gjordes i slutet av förra året. Också då handlade det om sex patienter med cancer i bukspottkörteln, där operationer hade fördröjts på grund av personalbrist. Operationerna i dessa fall utfördes i slutet av 2018 och under 2019.

Bobby Tingstedt är överläkare, professor i kirurgi och ordförande för det svenska nationella vårdprogrammet för pankreascancer. Han har arbetat med bakgrundsmaterialet till sjukhusets anmälningar. Han har varit med vid tidigare anmälningar också, och tycker att sjukhusledningens kommentarer börjar låta ihåliga.

– Det är faktiskt ganska många år där man uttrycker att man är på väg att lösa problemen; att man ska anställa mer folk, att man ska kunna få upp kapaciteten, säger han till Läkartidningen.

Bobby Tingstedt ser ett stort problem i att man inte lyckas behålla personal inom vissa operationsområden. Inom exempelvis torax- och neurokirurgi verkar arbetsmiljön bättre, vilket han tror beror på att de områdena »äger sin egen personal«. Men när det gäller personalen på avdelningen som opererar pankreas är det vanligare att anställda flyttas runt.

– Min bild är att man har ett arbetsmiljöproblem vilket gör att folk inte tycker det är så kul att jobba.

– Sedan har man inte lyckats bryta den negativa spiral som uppträder på alla arbetsplatser när folk börjar säga upp sig.

Han säger att ett första steg i en organisationsförändring dock har tagits. En tidigare jätteklinik på två orter har delats till en Lundaklinik och en Malmöklinik.

När det gäller de nu lex Maria-anmälda fallen, är orsaken alltså personalbrist på den aktuella operationsavdelningen. Efter fallen 2018–2019 har ett arbete pågått på Sus för att förbättra operationskapaciteten. Enligt sjukhuset har väntetiderna kortats från nio till fem veckor och denna höst har rekryteringar gjort att ytterligare en operationssal har kunnat öppnas.

Bland åtgärderna finns att personal flyttats från andra operationsavdelningar, och att anestesiläkare har bemannat operationssalarna i stället för anestesisjuksköterskor. Därtill har pensionerad personal anställts på timmar, och sjukhuset har tagit hjälp av andra regioner och vårdgivare.

När det gäller mer långsiktiga åtgärder, har Sus försökt arbeta med att utveckla ledarskapet och införa en »strukturerad kompetensstege« för sjuksköterskor. Sjuksköterskor i operationspersonalen får också ansvar för en viss specialitet, vilket ska förbättra introduktion för nyanställda och studenter, samt förbättra kompetensen.

Bobby Tingstedt berättar att han gärna hade sett att många fler patienters fall blev lex Maria-anmälda, men på grund av arbetsbördan fick det bli »de sex värsta«. Han tycker dock att Ivo är lite för tandlöst, och jämför med flygbranschen där haveriutredningar mer direkt leder till förändringar.

När de nu anmälda fallen var aktuella 2021–2022, låg kapaciteten för bukspottkörteloperationer på 60 procent av vad som skulle behövas, berättar Bobby Tingstedt. Sedan dess har det blivit något bättre.

– Nu sedan hösten har vi gått på 80 procent av kapaciteten. Det har blivit bättre, men vi är inte riktigt i mål ännu.