Minst 70 procent av patienterna som insjuknar i cancer, i någon av de cancerdiagnoser som omfattas av standardiserat vårdförlopp, SVF, ska utredas inom ett SVF. Det är regeringens mål och kravet för att regionerna ska få full ersättning för arbetet med SVF.

I ett regeringsuppdrag, vars slutrapport nu inlämnats till Socialdepartementet, har Socialstyrelsen följt upp hur regionerna klarat uppgiften under årets första halvår.

20 av 21 regioner nådde 70-procentmålet med god marginal, där Region Jönköping var bäst i klassen och 100 procent av de aktuella patienterna ingick i ett SVF, tätt följd Region Örebro län med 98 procent. För riket som helhet var siffran 80 procent.

En region, Region Norrbotten, sticker däremot ut och hamnar en bra bit efter de andra. Endast 58 procent av patienterna som insjuknade i en cancerdiagnos som omfattas av SVF utreddes inom ett SVF. Enligt Socialstyrelsens rapport gäller det för 18 av de totalt 31 SVF som finns inom cancerområdet. Anledningen beskrivs bland annat bero på organisatoriska problem, se faktaruta.

»I år har man på grund av stor turbulens inom ledningsorganisationen i regionen, och med flera vakanta chefsposter, inte klarat av att lyfta arbetet runt SVF«, står det i rapporten.

För 2022 omfattar statens och SKR:s överenskommelse om cancervården satsningar på totalt 530 miljoner kronor. Av dessa tilldelas regionerna 365 miljoner för arbete med SVF, uppdelat på två lika stora betalningar. Den första utbetalningen är redan gjord och för att ta del av den andra måste regionerna alltså visa att de når målet med bland annat minst 70 procent inklusion till SVF.

I de nationella målen för SVF ingår förutom inklusionsmålet även ett ledtidsmål. Det innebär att minst 80 procent av de som inkluderas i ett SVF ska gå igenom respektive vårdförlopp inom de ledtider, det vill säga maximala tidsgränser som anges.

Socialstyrelsens rapport visar att samtliga regioner är långt ifrån att uppfylla detta och att flera regioner visar en försämring första halvåret 2022 jämfört med motsvarande period 2021. Region Värmland kommer närmast med 58 procent medan Region Skåne och Region Kronoberg längts ifrån med 31 procent vardera. För riket som helhet är siffran  42 procent.

I rapporten beskriver regionerna själva att den främsta orsaken till att man inte når ledtidsmålet är brist på personal inom alla delar av vårdkedjan. Flera regioner anser också att de beslutade ledtiderna är för snäva. Ledningstidsmålet är dock inget krav för att få ta del av den andra utbetalningen.

Sammanfattningsvis konstaterar Socialstyrelsen att samtliga regioner arbetar enligt de överenskommelser som finns om förbättringsarbete och för att minska väntetiderna i cancervården. Enligt regionerna handlar de övergripande utmaningarna, som är gemensamma för flera cancerdiagnoser, om kompetensförsörjning, arbetsmiljö och olika former av kapacitetsbrister.

Region Norrbotten

Enligt Region Norrbotten bedöms brister i registreringen, som påverkar inklusionen, bero på att regionen i början av SFV-satsningen beslutade att patienter som inkluderas i de standardiserade vårdförloppen skulle kodas och registreras inom primärvården och inte inom specialistvården.

Detta har inte fungerat optimalt eftersom utmaningar med kompetensförsörjning medfört att primärvården i regionen är underbemannad vad gäller specialister i allmänmedicin och medicinska sekreterare. Region Norrbotten planerar därför att, i likhet med övriga regioner, flytta ansvaret för registreringen till specialistvården.

Källa:

Nationellt och regionalt arbete med standardiserade vårdförlopp 2022
Uppföljning av regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022