Region Östergötland har länge påtalat problemen med brottslighet kring länets tre sjukhus och ansökte därför häromåret om tillstånd för kameraövervakning. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, avslog dock till största delen regionens ansökan med hänvisning till att kamerabevakningen skulle hota den personliga integriteten. Därefter har ärendet gällande Universitetssjukhuset i Linköping överklagats, först till förvaltningsrätten och därefter till kammarrätten. Regionen har motiverat sitt önskemål genom att lista incidenter där personal har överfallits med kniv eller behövt eskort till parkeringen på grund av otrygghet. Skottlossningar och hot har rapporterats påverka verksamheten och hot om stormning av sjukhuset har förekommit. Samtidigt betonar även regionen att integritetsintresset väger tungt – men har ett annat perspektiv än IMY: »Det är ett mycket stort integritetsintrång att utsättas för hot, våld eller andra brott och kränkningar«, skriver regionen.

Kammarrätten menar att det är ostridigt att det finns problem med brottslighet på sjukhusområdet i Linköping och att problematiken dessutom ökat. »Det finns alltså ett tungt vägande intresse av kamerabevakning av samtliga platser i syfte att förebygga, förhindra och utreda brott som särskilt ska beaktas vid den slutliga intresseavvägningen«, skriver domstolen.

Enligt kammarrätten måste man också väga in huruvida integritetsvänlig teknik som maskerar ansikten kommer att användas, vilket är fallet i Region Östergötland. Det minskar integritetsintrånget, menar kammarrätten, som går på regionens linje och beviljar tillstånd till nio kameror med bevakning dygnet runt.

Även i en annan dom har IMY fått bakslag – och även där var Region Östergötland motparten. Den ansökan gällde övervakning med nio kameror vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vid en samlad bedömning menar förvaltningsrätten att regionens intresse av bildinspelning och av att lagra bildmaterialet väger tyngre än den enskildes intresse av att bilderna inte spelas in.

Läs också:
Kammarrätten ger Mölndals sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus rätt att spela in bilder från kameror