Läkarförbundet »hjärta« Läkaresällskapet, är titeln på motionen som vill se en sammanslagning av den fackliga respektive vetenskapliga organisationen.

»Om båda organisationerna gick ihop eller åtminstone arbetade närmare varandra skulle sannolikt läkarkåren få ett ännu starkare inflytande än i dag …«, skriver Seniora läkare, som står bakom motionen. Föreningen vill därför att Läkarförbundet utreder ett sådant samgående liksom hur ett närmare samarbete organisationerna emellan skulle kunna se ut.

I ytterligare en motion lyfter föreningen vikten av att seniora läkare, inte minst med docentkompetens, ges förutsättningar att fortsätta forska – även om de inte längre är anslutna till ett lärosäte. Utan ett lärosäte i ryggen kan det till exempel vara svårare att söka pengar från flera stora forskningsfinansiärer.

Läkarförbundet bör därför verka för att seniora forskare ska få söka forskningsanslag oavsett om de är anställda vid ett lärosäte eller inte, skriver föreningen. Seniora läkare vill också att förbundet ska arbeta för att seniora forskare ska få tillgång till arbetsplats och inloggning i universitets databaser för att bland annat kunna ta del av vetenskaplig litteratur.

Förbundsstyrelsens svar på den första motionen är att man redan har ett nära samarbete med Läkaresällskapet, både på tjänstemannasidan och förtroendemannasidan. Visserligen har en del aktiviteter fått stå tillbaka de senaste åren på grund av pandemin, men »allt återupptogs emellertid under 2022«.

Vad gäller forskningsmöjligheter svarar styrelsen att »seniora forskande läkare är mycket viktiga« för hälso- och sjukvården och att möjligheterna för seniora läkare att fortsätta forska och handleda behöver öka. I svaret pekas på olika möjligheter som inte kräver en anställning på ett lärosäte och att förbundet »närhelst vi får möjlighet« ska påpeka att läkare ska ha möjlighet att forska genom hela karriären.

De båda motionerna anses därmed besvarade.

Under fullmäktige beslutades att avslå att-satsen om att utreda ett sammangående mellan Läkarförbundet och Läkarsällskapet. Fullmäktige beslutade också att anse motionen om seniora läkares forskningsmöjligheter besvarad.