En kvinna som i domstol fällts för mord, dömdes 2020 till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Men ingen av målsägandena i rättsfallet informerades när hon skrev ut.

En av målsägandena hade dessutom nekats i sin begäran om att den rättspsykiatriska kliniken skulle underrätta honom om den dömda kvinnan skulle rymma, få permission eller skrivas ut. Och trots att det funnits en lag i 30 års tid om att vårdgivaren måste göra det, har kliniken inte haft några sådana skriftliga rutiner.

Och det här har lett till skarp kritik från chefs-JO Erik Nymansson.

– Syftet med bestämmelsen är att brottsoffer ska få stöd och skydd och att förhindra ny brottslighet från samma gärningsman. Det är mycket viktigt att chefsöverläkaren så snart som möjligt ger målsäganden möjlighet att begära att få veta om gärningsmannen lämnar kliniken och att sådan information lämnas när det blir aktuellt, säger Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

Om en patient får rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, ska chefsöverläkaren ge målsäganden möjlighet att bli underrättad, om det behövs med hänsyn till brottet och andra omständigheter. I sitt beslut, som Läkartidningen tagit del av, skriver JO att »det är chefsöverläkaren vid en vårdinrättning som har ansvar för att fullgöra de skyldigheter som följer av bestämmelsen«. Erik Nymansson skriver vidare att han »är mycket kritisk till det inträffade«.

I sjukhusets egen utredning framgår att lagen har tolkats och tillämpats på ett felaktigt sätt. En förfrågan om underrättelse har hanterats först om patienten rymt eller om permission planerats. Det är otillräckligt, enligt JO, som också konstaterar att det anmärkningsvärt att det saknats skriftliga rutiner för lagen som alltså funnits i 30 år.

Nu har kliniken utformat en skriftlig rutin som ska följa lagen. Enligt denna ska kliniken skicka en blankett till målsäganden med en fråga om denne vill bli underrättad. Men vid uteblivet svar tolkar sjukhuset det som att målsäganden inte vill bli underrättad. JO är kritisk till detta, och menar att kliniken borde försäkra sig om att blanketten verkligen nått målsäganden, och därtill borde skicka en påminnelse.