Uppgifter om en hårt belastad akutvård utifrån egna tillsynsärenden och medias bevakning gjorde att Ivo i januari drog i gång en riksomfattande granskning med fokus på just akutsjukhusen och vårdplatsläget. I augusti kom turen till Universitetssjukhuset Örebro och flera inspektioner genomfördes. Läkare som intervjuades uppgav att det händer flera gånger varje vecka att patienter skickas hem, trots att de skulle behöva läggas in. Både kirurg- och medicinläkare upplevde dagligen en brist på disponibla vårdplatser och menade att diskussioner ständigt uppstår när patienter ska läggas in. Läkarna sa själva att de sällan skriver avvikelser kopplat till just vårdplatsbristen, eftersom det inte finns ork, men att det dagligen inträffar händelser relaterade till vårdplatsbristen  eller patientsäkerheten på akutmottagningen.

Ivo har också tagit del av sjukhusets lex Maria-anmälningar. Exempelvis kom en äldre patient med feber, frossa och upprepade diarréer in till akuten med ambulans. Eftersom sjuksköterskan var upptagen på annat håll brast överrapporteringen och patienten lämnades utan övervakning. Ingen akutjournal upprättades heller. Efter en timme upptäcktes patienten liggandes på golvet i undersökningsrummet, kraftigt försämrad. Trots hjärt- och lungräddning avled patienten. Dödsorsaken tros ha varit sepsis – och det höga trycket på akuten i kombination med personalbrist bedöms ha bidragit till dödsfallet.

I sitt beslut gör Ivo bedömningen att det inte finns tillräckligt med vårdplatser och att vårdgivaren därmed inte planerar, leder och kontrollerar verksamheten så att kravet på god vård, enligt lagen, upprätthålls. Nu vill Ivo att vårdgivaren ger sin syn på de påtalade bristerna och redovisar vilka åtgärder man kommer att vidta. Senast den 20 januari nästa år ska redovisningen ha kommit in till Ivo.

Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson säger till Läkartidningen att myndighetens kritik var väntad och att vårdplatsbristen är ett nationellt problem som också måste tacklas nationellt.

– Vi delar Ivos bild av att vi har för lite vårdplatser, och det är en situation som vi jobbar hårt för att lösa.

Hittills har man lyckats pressa ner antalet utskrivningsklara som ligger kvar på sjukhuset för att det inte finns plats på äldreboenden, vilket frigör vårdplatser. På akutmottagningen jobbar man också med en ny schemamodell för sköterskor och undersköterskor, med reducerad arbetstid och utökad bemanning större delen av året – men där personalen sommartid går upp till heltid. Man försöker också komma runt problemet med sjuksköterskebristen på olika sätt.

– Internt på sjukhuset jobbar vi på två huvudspår; där ett handlar om att försöka hitta mindre resurskrävande vårdnivåer för den stora gruppen multisjuka äldre. Det skulle kunna vara mer rehabresurser men färre sjuksköterskor per vårdplats exempelvis. Det andra stora projektet som vi ser på längre sikt handlar om att anställa personal som inte har legitimerade vårdyrken, såsom medicinska vårdadministratörer eller apotekare, och att använda oss av mer arbetsbesparande teknik.

Enligt SVT Nyheter Örebro har Ivo inom ramen för den nationella tillsynen hittills fattat beslut i närmare tio fall. Mot samtliga har det riktats kritik.

Läkartidningen rapporterade tidigare i veckan om att även Arbetsmiljöverket flaggat för brister på akutmottagningen i Örebro. Nu kräver myndigheten en halv miljon kronor i vite för de långvariga arbetsmiljöproblemen.