Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har flera gånger signalerat att det är nya tider och hårdare tag som gäller. I början av året inledde myndigheten en tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård, med särskilt fokus på akutsjukhus. Strax därpå flaggade generaldirektören Sofia Wallström för att hon avsåg att använda myndighetens hela mandat. Det tyngsta vapnet som Ivo har, att stänga sjukhus, var inte uteslutet, enligt Sofia Wallström.

Sedan den nationella granskningens startskott har beslut fattats löpande – och bara i november månad har minst åtta sjukhus fått kritik för att de haft för få vårdplatser. I samtliga fall är formuleringarna snarlika: Sjukhusen har inte säkerställt att det finns disponibla vårdplatser utifrån det faktiska behovet, vilket medför risk för vårdskador och allvarliga vårdskador, eftersom patienternas behov inte alltid tillgodoses.

I några av besluten har Ivo även kritiserat att patienter vårdas på platser som inte är patientsäkra. Det är till exempel fallet för Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, och Östra sjukhuset i Göteborg. Enligt besluten behöver SU ytterligare 200 vårdplatser för att få en rimlig beläggningsgrad. När Ivos inspektörer besökte sjukhuset observerades sex patienter liggande i korridorer inne på akuten, vilket ledde till begränsad framkomlighet.

Kritik kring patientosäkra platser har även riktats mot Skånes universitetssjukhus i Lund. I intervjuer uppgav personal på kirurgavdelningen att patienter som placeras i korridoren inte alltid har tillgång till larmanordning och att de ibland därför är hänvisade till att ropa på personalen när de behöver hjälp. »De kan inte heller skärma av de patienter som ligger i korridoren, vilket medför att till exempel toalettbesök (i sängen) blir integritetskränkande för dessa patienter«, skriver Ivo.

Framför allt är det sjuksköterskebristen som gör det svårt att hålla uppe antalet vårdplatser. En anställd på medicinavdelningen i Lund berättar hur man haft en sjuksköterskeannons ute under ett helt år utan att kunna rekrytera, en bild som känns igen på andra håll.

Just i Lund beskrivs vårdplatsbristen vid inspektionstillfället som »extrem«, enligt en vårdplatskoordinator. Det innebär att de åtgärder som vidtas under så kallat »ansträngt läge« inte längre bedömts tillräckliga.

Hos personalen märks en uppgivenhet: »Avvikelser relaterade till vårdplatsbrist och överbelastning på akutmottagningen skrivs inte så ofta. Viss personal upplevde att det inte längre spelar någon roll om avvikelser skrivs eller inte eftersom vårdplatsbristen numera är ett normaltillstånd.«

Centrallasarettet i Växjö har både fått ett kritikbeslut och ett föreläggande, det sistnämnda för att snabbt åtgärda brister i hanteringen av väntande patienter på akuten. Vid inspektionen var väntrummet till akuten obemannat och patienterna köade till vård genom att ta nummerlappar. Det innebär att vårdgivaren inte har kunnat säkerställa att patienter i behov av ett omedelbart omhändertagande kan få hjälp direkt, menar Ivo, som har förelagt vårdgivaren att fysiskt bemanna väntrummet.

Sjukhusens inrapporterade siffror kring överbeläggningar och antal övernattande patienter är olika detaljerade. Exempelvis har Skånes universitetssjukhus i Malmö rapporterat att 88 patienter övernattade på akuten i väntan på vårdplats under tidsperioden 29 augusti till 2 oktober, mellan 0 och 13 patienter per dag. För sjukhuset i Lund var motsvarande siffra 59, mellan 0 och 10 patienter per dag. Under samma tidsperiod uppgav Mälarsjukhuset i Eskilstuna att 15 patienter blivit kvar på akuten i väntan på vårdplats medan Örebro rapporterat in 10 sådana fall.

Sahlgrenska universitetssjukhusets chefläkare Per-Olof Hansson skriver i en kommentar till Läkartidningen att man har tagit del av Ivos beslut och att man behöver gå igenom det mer noggrant: »Men vi vet sedan tidigare att situationen när det gäller vårdplatser är utmanande. Sahlgrenska universitetssjukhuset behöver fler vårdplatser för att kunna upprätthålla god arbetsmiljö och erbjuda bästa vård till patienterna. Sjukhusets olika verksamheter arbetar intensivt med åtgärder för att öka antalet vårdplatser och skapa välfungerande vårdkedjor.«

Björn Ekmehag, förvaltningschef för Skånes universitetssjukhus, skriver att han ser mycket allvarligt på det läge som beskrivs i beslutet: »Det här har varit en av våra absolut högst prioriterade frågor de senaste åren«. Han räknar upp flera olika åtgärder som vidtagits de senaste åren för att förbättra situationen, såsom en kompetensstege för sjuksköterskor och olika insatser på akutmottagningarna.

»Att det än så länge inte lett till ett bättre läge är naturligtvis oroande. Sjukhus i landet och även internationellt har dock samma problem och det finns inga enkla eller snabba lösningar. Vi måste hålla i allt det arbete vi påbörjat och vara beredda på att vidta fler åtgärder efterhand«, skriver Björn Ekmehag.

Läs också:
Ivo kritiserar Universitetssjukhuset Örebro i granskningen av vårdplatser
Ivo:s generaldirektör hotar med stängning – ska använda alla verktyg

Dessa sjukhus har fått kritik de senaste veckorna:

  • Skånes universitetssjukhus Malmö (Region Skåne)
  • Skånes universitetssjukhus Lund (Region Skåne)
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset (Västra Götalandsregionen)
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra sjukhuset (Västra Götalandsregionen)
  • Mälarsjukhuset (Region Sörmland)
  • Universitetssjukhuset Örebro (Region Örebro län)
  • Centrallasarettet i Växjö (Region Kronoberg)
  • Centralsjukhuset Karlstad (Region Värmland)

Ytterligare sjukhus kan ha tillkommit sedan Läkartidningens förfrågan till Ivo.

Källa: Ivo.