En stor del av läkares och sjuksköterskors tid läggs på administration i form av schemaläggning, dokumentation och rapporter till regionerna. För stor, menar Distriktsläkarföreningen i Västra Götalandsregionen i en motion till fullmäktige. Samtidigt som antalet administratörer i sjukvården ökat kraftigt de senaste åren har andelen som arbetar verksamhetsnära krympt, något som både är en fara för patientsäkerheten och som kostar pengar, flaggar man för i motionen.

– Det har varit ett tjänstemannavälde de senaste åren som vuxit alltmer. Det drar pengar, påverkar driften och försämrar sjukvården för patienterna, säger Henrik Nyström.

Henrik Nyström är ordförande i Distriktsläkarföreningen i Västra Götaland. Foto: Privat.

Föreningen vill därför bland annat att Läkarförbundet arbetar för att minska antalet icke patientnära administratörer i regionerna med 25 procent och för att regionerna inför ett rapportsystem där den enskilda doktorn kan rapportera onödig byråkrati i den kliniska vardagen.

Det låter lite som att ni vill ge läkarna ytterligare administrativa uppgifter?

– Det där kommer nog inte att ligga kvar i den definitiva motionen till fullmäktige. I den kommer vi vilja ha stöd för att förbundet ska driva minskning av byråkrati och onödig administration som en central fråga.

Så ytterligare ett rapporteringssystem för att läkarna ska rapportera onödig byråkrati är inte aktuellt?

– Jag tror i och för sig inte att det skulle generera så vansinnigt mycket byråkrati, men det är en punkt som kommer att tonas ner på fullmäktige.

I sitt svar skriver Läkarförbundet att viss administration är nödvändig och viktig för att vården ska fungera, men att man håller med om »inriktningen« i motionen med färre icke vårdrelevanta administratörer. Förbundet menar dock att det är svårt att finna stöd för en exakt procentsats, eftersom regionerna är organiserade på olika sätt och även sysslar med annat än hälso- och sjukvård. Läkarförbundets styrelse föreslår därför att motionen avslås.

Henrik Nyström är dock inte alltför bekymrad över avslaget, utan tror att det bland annat beror på just att man inte är överens om procentsatsen.

– Det finns en stor entusiasm för den här frågan. Många tycker att den är viktig, vilket märks på responsen i sociala medier och hos de människor jag pratar med i Läkarförbundets styrelse.

Distriktsläkarföreningen i Västra Götaland ska nu justera formuleringarna i motionen inför fullmäktige.

Vad hoppas ni på?

– Utvecklingen går mot en pappersstyrning av sjukvården där tonvikten hamnar på papper och tjänstemän och inte på patienter och de som gör jobbet i sjukvården. Det handlar om att prioritera upp frågan om byråkrati och onödig administration som en av de viktiga frågorna som förbundet arbetar mot, och det tror jag vi kommer få styrelsen och medlemmarna att skriva under på, säger Henrik Nyström.

Även Sjukhusläkarna har lämnat in en motion till fullmäktige där man bland annat yrkar på att Läkarförbundet mer aktivt verkar för att minska den administrativa överbyggnaden i regionerna.

Läkarförbundet skriver att flera av problemen som Sjukhusläkarna adresserar ingår i förbundets Strategi 2025 och att man anser motionen besvarad.