Läkaren som är verksam i södra Sverige erkänner att han under en dag loggade in 14 gånger in sin frus journal. Samtidigt menar han att han inte begått något brott eftersom han, enligt egen uppgift, hade hennes medgivande och trodde att det då var tillåtet.

Händelsen inträffade för fyra år sedan och läkarens fru var vid tidpunkten under specialistvård och mådde »mycket dåligt«. Eftersom läkaren var orolig och befarade att det var fara för hennes liv menar han att inloggningarna var en handling »i nöd«.

Tingsrätten, där mannen stått åtalad för dataintrång, gör emellertid en annan bedömning. Eftersom läkaren inte var delaktig i vården, och inte av något annat skäl behövde uppgifterna i journalen för sitt arbete, har han enligt patientdatalagen ingen rätt att ta del av dem. Han hade heller inte fått samtycke av den som förfogar över uppgifterna i informationssystemet att logga in i journalen. Att hans fru, enligt läkarens uppgift, gett honom rätt att läsa hennes journal spelar med andra ord ingen roll.

Vidare konstaterar tingsrätten i sin dom att inloggningarna gjordes när läkaren var på sitt arbete och att han därför knappast kan ha trott att det förelåg någon akut livsfara. Rätten menar att inloggningarna snarare tycks varit ett resultat av oro och ett ifrågasättande om rätt vård gavs.

Tingsrätten dömer läkaren för dataintrång och till 30 dagsböter om totalt 23 400 kronor. Läkaren ska dessutom betala försvarets rättegångskostnader.