Svenska företagsläkarföreningens ordförande Ragnhild Ivarsson Walther. Foto: Marc Femenia

Med ökad belastning och personalbrist har task shifting, eller uppgiftsväxling, allt oftare setts som lösningen. Vissa arbetsuppgifter som tidigare har utförts av läkare utförs då i stället av andra yrkeskategorier. Men många läkare är kritiska och frågan har engagerat under Läkarförbundets fullmäktige i flera år. Inför årets sammanträde hade tre olika föreningar lagt fram motioner i frågan. Svenska företagsläkarföreningen är en av dem.

– Att putta över en del av läkarnas arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier kan vara ett sätt att uppnå en lägre kostnad, men det devalverar läkarnas kompetens. I många fall är det viktigt att som läkare vara med från ax till limpa. Annars kan det lätt bli så att läkaren till slut står som ansvarig för exempelvis en arbetsförmågeutredning utan att ha fått göra en del av uppgifterna i själva utredningen, sa föreningens ordförande Ragnhild Ivarsson Walther inför fullmäktigemötet.

Föreningen föreslog bland annat en utredning av uppgiftsväxling som fenomen, men motionen ansågs besvarad då Läkarförbundet redan har en sådan utredning på gång. Under hösten planerar förbundet att genomföra en enkät för att kartlägga hur vanligt förekommande uppgiftsväxling är och hur läkarrollen har påverkats. Företagsläkarna ville också se att Läkarförbundet ställer krav på Socialstyrelsen om att tydligare definiera vilka arbetsuppgifter som ska utföras av läkare. Ett liknande yrkande kom från Sveriges läkarförbund student, som dock hade en annan ingång till sin motion. Enligt studentförbundet är grundproblemet att för få specialister utbildas och att unga läkare står och stampar i AT-köer.

Men att definiera vilka uppgifter som tillhör läkarna är inte den bästa vägen att gå, menade både förbundsstyrelsen och fullmäktige. »Ett detaljerat regelverk för vad läkares arbetsuppgifter bör vara har dock troligen fler nackdelar än fördelar. Det skulle skapa en ohanterlig byråkrati som ständigt skulle behöva uppdateras«, skrev styrelsen i sitt svar.

I en annan motion ville Östra Skånes läkarförening bland annat att Läkarförbundet verkar för att tillräckligt många specialistläkare utbildas på de områden där task shifting motiveras med att läkarkompetens saknas. I ett försök att baxa igenom motionen omarbetades den, så att den i stället fokuserade på att Läkarförbundet i samråd med berörda yrkes- och specialitetsföreningar skulle utreda vilka uppgifter som inte är lämpliga för task shifting. Men även det nya yrkandet fick nej.

– Vi tycker också att det finns många problem med task shifting, men vi kan inte riktigt bestämma vad specialitetsföreningarna ska göra, så vi föreslår avslag även här, sa förbundsstyrelsens Ylva Sandström.

Här hittar du Läkartidningens samlade bevakning av fullmäktige 2022.