Norrbottens läkarförening föreslår inför Läkarförbundets fullmäktige att förbundet dels tar fram standardiserade mallar för att underlätta för lokala skyddsombud att göra en så kallad 6:6a-anmälning vid arbetsmiljöproblem (se faktaruta), dels mallar för att begära förhandling med arbetsgivaren när tvistefrågor uppstår.

Lokalföreningen efterlyser mallar med hjälptexter och hänvisningar till relevanta lagar och paragrafer som är enkla att använda och hitta. Föreningen skriver även i sin motion att fler 6:6a-anmälningar borde göras, eftersom arbetsmiljön är dålig på många håll i sjukvården.

Läkarförbundets förbundsstyrelse är positiva till förslagen och yrkar på bifall inför fullmäktigemötet 9–10 november.

 

6:6A-ANMÄLAN GÅR TILL ARBETSGIVAREN FÖRST

Skyddsombud har rätt att begära åtgärder kring arbetsmiljön med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a §. En sådan begäran skickas till arbetsgivaren. Där ska det tydligt framgå vilka risker som finns i arbetsmiljön samt vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta. Det ska också finnas ett datum när arbetsgivaren senast ska ha svarat.

Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret eller åtgärderna från arbetsgivaren kan man vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ingripande.

Om begäran är korrekt gjord gör Arbetsmiljöverket en prövning. Det sker oftast genom en eller flera inspektioner. Prövningen leder sedan fram till ett beslut. Det kan handla om föreläggande eller förbud kopplat till vite.

Både skyddsombud och arbetsgivare kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

Källa: Arbetsmiljöverket