Socialstyrelsen ska ta fram stöd och hjälpa regionerna som i sin tur ska analysera och kartlägga hur driftsäkra sjukhusbyggnaderna är i dag – i jämförelse med hur driftsäkra de bör vara, enligt de mål som satts upp.

Analyserna ska dels ge en bild över vad som behöver göras på regional nivå för att öka sjukhusbyggnadernas robusthet, dels ge en bild över den sammantagna nivån av driftsäkerhet för hela landets sjukhusbyggnader och vilka åtgärder som behöver göras nationellt.

Socialstyrelsen ska samverka med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Fortifikationsverket och Försvarsmakten.

Förra året föreslog utredningen för hälso- och sjukvårdens beredskap att SSIK-programmet ska återinföras i Sverige och Socialstyrelsen har sedan dess gjort en förstudie för att se hur det bäst kan göras. Socialstyrelsen ska koppla SSIK-programmet till den existerande och framtida försvarspolitiska inriktningen och planeringen av totalförsvaret.

Senast 1 mars 2023 ska Socialstyrelsen redovisa uppdraget till Regeringskansliet, då gäller redovisningen ett metodstöd till regionernas analyser. Uppdraget ska sedan slutredovisas den 1 december samma år.

Regeringen uppger att ambitionen är att ett statsbidrag ska kopplas till regionernas arbete med att driftsäkra sina byggnader.

MSB hade tidigare ansvar för investeringsprogrammet SSIK, men upphörde 2012 med att dela ut investeringsbidrag till regioner som driftsäkrade sina sjukhus.