För tre år sedan beslutade fullmäktige att Läkarförbundet ska driva frågan om att läkare, som så önskar, bör befrias från jour och beredskap under hela graviditeten, efter en gemensam motion från Sveriges kvinnliga läkares förening, KLF, och Sylf.

Nu lyfte de två föreningarna återigen frågan i en motion. Detta eftersom det – beslutet till trots – bara står att »gravida läkare på egen begäran kan befrias från jourarbete på kvällar, nätter samt lör–, sön– och helgdagar de sista 60 dagarna av graviditeten« i det nya kollektivtalet, som gäller fram till 2024.

Men förbundsstyrelsen ansåg ändå att Läkarförbundet redan jobbar i linje med beslutet 2019 och ville se att-satsen besvarad.

– I kollektivavtalsförhandlingar och i avtal som Allmänna bestämmelser har vi försökt att driva att man, om man så önskar, ska kunna befrias från jour och beredskap under graviditet. Vi tycker att vi har drivit den frågan kraftfullt, sa Erik Dahlman från förbundsstyrelsen.

Frågan ledde till debatt i fullmäktige. Björn Gunnarsson, ledamot i Sylf, tog strid för motionen och påpekade att ett bifall skulle signalera att frågan inte glöms bort.

Regina Göbel från Gotlands läkarförening såg dock möjliga negativa konsekvenser vid ett bifall.

– Jag befarar att vi gör kvinnorna en björntjänst. Vilka arbetsgivare, även om de inte säger det, kommer vilja anställa unga kvinnor?

Elizabeth Lorraine Lichtenstein var med om att lägga den förra motionen för tre år sedan. Hon menade att det rör sig om en grundläggande fråga att gravida läkare som så önskar ska slippa jour och beredskap.

– Det här måste vara en rättighet för den gravida kvinnan. Om inte vi i Läkarförbundet kan skydda gravida och se hälsan som främsta mål, vem ska då göra det?

Fullmäktige övertygades av motionärerna och gav bifall till att Läkarförbundet kraftfullare ska verka för att gravida läkare, som så önskar, bör befrias från jour och beredskap under hela graviditeten. Även en andra att-sats, om att Läkarförbundet ska verka för större kunskapsspridning om rättigheter för läkare vid graviditet och föräldraledighet, gick igenom efter bifall från både förbundsstyrelsen och fullmäktige i stort.