Vårdcentraler vittnar om att svårt sjuka patienter som borde få hjälp av psykiatrin inte får det, enligt undersökningen från SVT Nyheter som baseras på svar från 330 vårdcentraler runt om i Sverige. Patienter med psykiska besvär »fastnar« i primärvården. Nio av tio som besvarat enkäten uppger att de tvingas ta hand om patienter som de tycker borde vårdas inom psykiatrin, sju av tio uppger att det sker några gånger i månaden.

Många uppger också att patienter med lindrigare behov trängs undan av mer krävande fall, när resurserna brister – och att läget för patienter kan förvärras mycket under tiden som de väntar på att få hjälp.

Inom psykiatrin håller man däremot inte med. Sju av tio verksamhetschefer som har svarat på SVT:s enkät uppger att de aldrig avvisar remisser för patienter som ingår i deras uppdrag – ett flertal är i stället kritiska till primärvården.

En sak är båda sidor dock överens om: På grund av det oklara ansvaret och oenigheterna, riskerar patienter bollas runt utan att få den vård som de egentligen behöver.

SVT Nyheter skickade enkäten till 1 191 vårdcentraler. De fick in 317 enkätsvar gällande 334 vårdcentraler i samtliga 21 regioner i landet (en del svar rör flera vårdcentraler). 136 verksamhetschefer inom den specialiserade psykiatrin kontaktades också, varav 52 valde att besvara enkäten.