Den nya översikten pekar på att personifiering är av central betydelse. Det betyder att barnet ska ses som en unik person och föräldrarna som de föräldrar till barnet de verkligen är. På det sättet är det viktigt att föräldrarna bekräftas som sörjande föräldrar och får stöd att skapa minnen och knyta an till barnet, skriver SBU.

Personifieringen berör också personalen, vilka måste ses som de personer de är. De måste ges tid att bearbeta sina upplevelser innan de tar hand om andra födande familjer. De existentiella frågorna blir mycket påtagliga för alla inblandade när ett barn föds dött, och även personalen kan känna en utsatthet när kollegialt och organisatoriskt stöd brister.

Ett respektfullt bemötande av föräldrar och syskon är en förutsättning för personifieringen. Brister i bemötande och omhändertagande kan ge långtgående negativa konsekvenser, menar SBU.

Genom att implementera resultaten från översikten i rekommendationer, riktlinjer och kliniskt arbete, menar SBU att sorgearbetet skulle underlättas för föräldrar och syskon, samtidigt som vårdpersonalen stärks och får bättre förutsättningar.

Den systematiska översikten finns på SBU:s webbplats.