De senaste åren har underläkarnas löner varit en central fråga.

2018 var det en av frågorna som väckte mest debatt på Läkarförbundets fullmäktigemöte och då landade det i ett beslut om att förhandlingsdelegationen skulle prioritera underläkarnas löner, som avstannat sedan 2009, enligt Läkarförbundets chefsförhandlare.

Men Sveriges läkarförbund student, SLF student, tycker att för lite har hänt.

– Lönen har inte utvecklats något de senaste femton åren. Det finns en stor frustration över både löner och arbetsvillkor och vi upplever få konkreta förändringar. Förbundet måste ta det på större allvar, säger Robert Lilford, ordförande för SLF Student, till Läkartidningen inför årets fullmäktigemöte då föreningen på nytt tar upp underläkarnas jäsande missnöje.

Robert Lilford

Läkarstudenterna vill att Läkarförbundet, i kommande avtalsrörelse, ska kämpa för en minimilön på 40 000 kronor för underläkare före examen.

– Vi ser en minimilön som ett bra sätt att garantera att det inte blir en lönedumpning, säger Robert Lilford till Läkartidningen.

Hur kom ni fram till just 40 00 kronor?

– Vi tycker att det ligger i nivå med hur lönen bör vara, utifrån det ansvar och den utsatthet som man har. I andra nordiska länder kan underläkare efter examen lätt hamna på den lönenivån, säger Robert Lilford.

I och med den nya läkarutbildningen som är längre och leder direkt till legitimation, får läkarstudenterna vikariera som underläkare efter termin 10. I dag är gränsen termin 9.

Det gör det extra viktigt att säkra att underläkarlönerna före examen inte skiljer sig för mycket från lönen som man får som legitimerad läkare, enligt Robert Lilford.

Läkarstudenterna vill även bli inkluderade i huvudöverenskommelsen, HÖK. I dag omfattas de av ett separat kollektivavtal, medicine studerande avtalet. Det senare kom till för att kunna underlätta läkarbristen genom att låta läkarstudenter vikariera som underläkare.

Både frågorna har lyfts tidigare, se faktaruta, utan framgång. Även i år ställer sig förbundsstyrelsen kallsinnig och yrkar på avslag.

2014 togs lägsta löner ur studentavtalet. Då sa Läkarförbundet att det snarare riskerar att ses som ett tak av arbetsgivaren. På senare tid har förbundet dock ändrat inställning. I avtalsrörelsen 2020 yrkade förbundet på återinförande av en lägsta lön på 30 000 kronor för underläkare före examen – men lyckades inte få igenom det. Förbundsstyrelsen säger sig hålla dörren öppen för att försöka igen, men tycker inte att det är en fråga för fullmäktige utan för förhandlingsdelegationen.

Förbundsstyrelsen säger nej till att inkludera medicine studerande avtalet i huvudöverenskommelsen. Det kan få motsatta effekter, skriver styrelsen i sitt svar. Exempelvis ser man en risk att arbetsgivare på sikt väljer att anställa läkarstudenter till andra tjänster med mindre koppling till läkaruppgifter.

Robert Lilford håller inte med.

– Det finns ett tydligt behov av att kunna anställa läkarstudenter som underläkare på somrarna, och vi är inte heller ensamma i Europa om att ha ett sådant system, säger han till Läkartidningen.

Läs också:

Livlig debatt om underläkarlöner
Underläkarlöner på Sylfs årsmöte
SLF student motionerar om 35 000 i lägstalöner
Nej till lägstalön för underläkare
Fortsatt frustration över låga underläkarlöner

UNDERLÄKARNAS LÖNER – EN HET FRÅGA PÅ FULLMÄKTIGE ÄVEN TIDIGARE ÅR

SLF student har länge kämpat för att återinföra en minimilön för underläkare före examen, något som togs bort från kollektivavtalet 2014.

2021 motionerade SLF student om att även underläkare före legitimation ska inkluderas i det centrala kollektivavtalet (HÖK). Men fullmäktige sa nej.

2019 föreslog SLF student att de lägstalöner som togs bort ur kollektivavtalet 2014 skulle införas igen. SLF student ville se en lägsta lön på 35 000 kronor. Men Läkarförbundets styrelse vände sig emot det eftersom den menade att lägstalön ofta ses som ett tak av arbetsgivaren och fullmäktige sa nej.

2018 blev det en livlig debatt om underläkarlönerna. Då beslutades det att underläkarnas löner ska vara en prioriterad fråga för Läkarförbundets förhandlingsdelegation.

2015 beslutades det, efter en motion från Sylf och SLF student, att Läkarförbundet ska kartlägga löneutvecklingen för underläkare från läkarexamen till specialistkompetens och ta fram en handlingsplan för hur man ska verka för en god och jämlik utveckling av underläkares löner.

 

Lägsta lönen 23000 kronor

Sedan 2015 har Läkarförbundet genomfört en löneenkät bland läkarstudenter från termin 9 fram till examen.

Resultatet från den senaste, som gjordes november 2021 till januari 2022 och omfattar drygt 230 läkarstudenter, visade att medellönen låg på 28 084 kronor. Det är en förändring på 1,7 procent jämfört med 2020.

Den lägsta lönen som rapporterats in låg på 23 000 kronor och den högsta på 33 000 kronor. Medianlönen var 28 500 kronor. Den 10:e percentilen – det vill säga den lönenivå som 10 procent av lönerna ligger under – var 24 500 kronor och den 90:e percentilen 31 000 kronor.

I den senaste lönenkäten uppgav 89 procent av de oexaminerade läkarna som svarat att de inte kunnat påverka sin lön. Bara 17 procent uppgav att de förhandlat om lönen.

I år låg medellönen för vikarierande läkare med legitimation på 45 400 kronor.