Det är i en motion till Läkarförbundets uppseglande fullmäktigemöte som SLF student efterlyser bättre stöd för studenter som utsätts för diskriminering under sin utbildning, efter ett beslut på SLF students eget fullmäktigemöte förra året.

Mer specifikt vill de att Läkarförbundets kanslipersonal ska få vidareutbildning med fokus på just studentperspektivet.

– Det har upplevts från våra medlemmar att det finns ett behov av det, så att ombudsmännen lättare ska kunna stötta studenter, säger Robert Lilford, ordförande i SLF student.

Han konstaterar att studenter hamnar mittemellan yrkesverksamma och icke yrkesverksamma.

– Jag tror att det kan vara svårt för den enskilda studenten att veta hur de ska gå tillväga för att driva vidare ett ärende och försöka få hjälp och stöd. Det är oftast otydligt om det är arbetsplatsen eller om det är universitetet som är ansvarig för en student under den verksamhetsförlagda utbildningen, säger Robert Lilford.

Förbundsstyrelsen anser dock att ombudsmännen har den kunskap som krävs för att stödja medlemmar som utsätts för diskriminering – en kunskap som man arbetar kontinuerligt med att stärka. Därmed uppmanar de fullmäktige att avslå motionen.

Oavsett vad fullmäktige landar i kommer SLF Student fortsätta arbeta för tydliga vägar framåt för studenter som upplever att de utsatts för diskriminering.

– Vi vill se till att ingen av våra medlemmar känner att de inte kan få det stöd som de behöver, säger Robert Lilford.

Uppdatering: Trots att yrkandet formulerades om under fullmäktiges gång lyckades motionärerna inte få bifall. I stället ansågs motionen besvarad.