Konkurrensverket påpekar att verksamheten för klinisk genetik och genomik på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, anlitade över 30 olika leverantörer av laboratorieanalystjänster åren 2019 till 2021. Bland dessa fanns Lunds universitet. Totalt uppgick inköpen till ungefär åtta miljoner kronor.

Men inget av avtalen kom till genom annonsering enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. De dokumenterades inte heller enligt LOU. Därmed var de otillåtna, menar Konkurrensverket.

– En upphandlande myndighet måste organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att den följer lagen om offentlig upphandling. Om den dessutom brister i dokumentationen av sina inköp blir det svårare att följa upp de levererade tjänsterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, i ett pressmeddelande.

Nu har Konkurrensverket vänt sig till förvaltningsrätten med en ansökan om att Västra Götalandsregionen ska betala 620 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Peter Gjertsson, områdeschef för laboratorieverksamheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset, skriver i ett mejl till Läkartidningen att regionen fick vetskap om Konkurrensverkets ansökan på måndagen. Regionen kommer nu att lämna ett eget yttrande.

Han skriver också att Västra Götalandsregionen har »inlett ett arbete för att se över hanteringen av laboratorietjänsterna«, efter en tids dialog med Konkurrensverket. Han påpekar också att utvecklingen inom området för genetiska sjukdomar har »gått fort framåt vilket kraftigt ökat antalet remisser för genetiska analyser«. När SU saknat kompetens eller kapacitet för all analys, har man skickat dem till andra laboratorier för att »säkerställa ett kvalitetssäkrat svar på den kliniska frågeställningen«.

Konkurrensverket uppger att SU:s strävan efter att tillgodose behoven av analys, i viss mån har setts som en förmildrande omständighet i bedömningen av hur stor avgiften bör vara.