Emil Hagström Foto: Per Myrehed

Statistik från Sephia, Swedehearts delregister för sekundärprevention efter hjärtinfarkt, pekar mot att andelen hjärtinfarktpatienter som följs upp via telefon eller videomöten har ökat.

Trenden var, inte oväntat, särskilt tydlig när pandemin rasade som värst, men enligt Emil Hagström, ordförande för Sephia, är det fortfarande många patienter som följs upp via telefon.

– Det gäller framför allt de sena besöken efter 11–13 månader, som oftast sker hos en sjuksköterska, säger han.

Enligt Swedehearts senaste årsrapport är trenden »oroande eftersom skiftet från fysiska möten till telefon eller digitala möten kan innebära att man gör avkall på eftervårdens kvalitet«.

Margrét Leósdóttir, kardiolog på Skånes universitetssjukhus som ingår i arbetsgruppen för Sephia, konstaterar att digitalisering av vården kan vara bra i många fall, som till exempel pacemakermonitorering på distans, som har underlättat mycket både för sjukvården och patienterna.

Margrét Leósdóttir Foto: Privat

– Men vi vet ju inte om digitala lösningar ger samma nytta i alla sammanhang; därav försiktighetstonen i årsrapporten, säger hon.

Emil Hagström, som är medicinskt ansvarig överläkare vid hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ser en risk för att man tappar viktiga nyanser när uppföljningen sker via telefon i stället för vid ett fysiskt besök.

– Det är en stor skillnad att försöka gå igenom en svår sjukdomsepisod och framför allt prata om riskfaktorer efter hjärtinfarkt på telefon. Det är svårare att samtala om kostvanor, rökvanor, motionsvanor och hur patienten tolererar läkemedel när man inte är på samma plats och kan bedöma kroppsspråket eller utföra en fysisk undersökning, säger han och fortsätter:

– Sådana saker, som är mycket viktiga för riskbedömning och relationen mellan patient och vårdgivare, missar man.

 Nu är en registerstudie på gång för att få en tydligare bild av hur skiftet från fysiska besök till uppföljning på distans påverkar till exempel måluppfyllelsen.

– Jag tror att vi kan ha tillräckligt mycket data att analysera någon gång under nästa år, säger Emil Hagström.