I dag saknas en samlad och strukturerad överblick över den kliniska forskning som pågår i Sverige, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande där det också framgår att det är bakgrunden till att Etikprövningsmyndigheten därför får detta uppdrag. »Uppdraget innebär att myndigheten får möjlighet att sammanställa och på nationell nivå presentera vilken klinisk forskning och vilka kliniska studier som planeras i Sverige«.

Etikprövningsmyndigheten har under 2022 haft i uppdrag att se över förutsättningarna för den här typen av statistik och får under 2023 två miljoner kronor för att fortsätta utvecklingsarbetet.

– Det här kan på sikt bidra till en nationell överblick över klinisk forskning i Sverige och att parallella studier om samma sak undviks. Det är värdefullt att i realtid och utifrån ett patientperspektiv få kännedom om vilka kliniska studier som planeras, säger utbildningsminister Mats Persson (L) i pressmeddelandet.

Under 2023 kommer Etikprövningsmyndighetens arbete vara ett utvecklingsprojekt, men tanken är att det sedan ska övergå i löpande arbete med att föra och presentera statistik. Myndighetens uppdrag ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 15 maj varje år med start 2024.