Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anmälde läkaren till HSAN i fjol. Ivo yrkade på att HSAN i första hand skulle återkalla läkarens legitimation, och i andra hand på en treårig prövotid. Nu har HSAN fattat beslut, och ansvarsnämnden går på Ivos första yrkande.

Grunden till återkallandet av legitimationen är att läkaren gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som påverkat förtroendet för honom.

2019 dömdes läkaren, mot sitt nekande, i tingsrätten för sexuellt ofredande av två patienter, händelser som inträffat 2016. Mannen smekte bland annat de kvinnliga patienternas ben och bröst, vilket kränkte deras sexuella integritet. Rätten bedömde att närmandena hade varit av sexuell karaktär och omotiverade med tanke på de besvär patienterna sökt för.

Straffet blev villkorlig dom och skadestånd. Eftersom läkaren riskerade att också bli av med sin läkarlegitimation och därigenom sin inkomst, fann rätten inga skäl till dagsböter.

Mannen överklagade till hovrätten. Men bortsett från mindre ändringar bekräftade hovrätten tingsrättens dom.

Domen ledde också till att Ivo öppnade ett tillsynsärende. Myndigheten hade redan utrett läkaren en gång tidigare på grund av händelserna som ledde till domen. Men då hade myndigheten avslutat ärendet utan kritik mot läkaren, då den inte kunde kartlägga de faktiska omständigheterna.

Inför HSAN:s beslut om att återkalla legitimationen hade läkaren begärt att ansvarsnämnden skulle hålla en muntlig förhandling i ärendet. Den begäran avslogs. Men i sitt yttrande yrkade läkaren bland annat på att ansvarsnämnden inte skulle återkalla legitimationen eftersom en avsevärd tid, dryga sex år, hade passerat sedan händelserna. HSAN höll inte med och hänvisade till en dom i Högsta domstolen som slog fast att det var korrekt att återkalla legitimation sex år efter en misshandel som lett till fällande dom.