Efter 16 år i opposition flyttade i höstas Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet in i Landstingshuset på Kungsholmen i Stockholm. Med stöd av Vänsterpartiet ska de styra Sveriges största region den kommande mandatperioden.

Regionens nya hälso- och sjukvårdsregionråd, Talla Alkurdi (S), är uppenbart nöjd över maktskiftet och det »starka mandat« man fått från stockholmarna.

Talla Alkurdi, (S), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm. Foto: Jann Lipka.

– Det vill man gärna ha när man går in efter 16 år och med de planer vi har på att stärka sjukvården.

Tillsammans med C och MP bildar S en minoritetsledning med 65 mandat av 149 i regionfullmäktige. Tack vare samarbetet med V och partiets 18 mandat når man dock den majoritet som krävs för att få igenom exempelvis en budget.

I Stockholm, liksom i stora delar av landet, brottas sjukvården med personalbrist, vårdplatsbrist och brist på specialistläkare. Regelbundet larmas om överfulla akutmottagningar och en underbemannad primärvård med långa väntetider. Med vallöften om ökat antalet medarbetare i vården och att bygga ut vårdcentralerna är förväntningarna stora på Talla Alkurdi och det nya regionstyret.

– Vi gick in i detta väl medvetna om de stora utmaningar som finns. Men det kommer bli en tuff resa som förstärks av den ekonomiska kris som påverkar både Sverige och omvärlden.

Akutsjukhusen i Stockholm har länge dragits med årliga ekonomiska underskott. Ett av kraven från Vänsterpartiet för att stötta det nya regionstyret var att årets underskott på 400 miljoner kronor skulle skrivas av, vilket också gjordes i den nyligen beslutade budgeten. V menade att det nu var viktigt för akutsjukhusen att få »näsan ovanför vattenytan«.

Hur sjukhusen ska undvika att hamna i nya underskott är fortfarande oklart. Inflationen var i november 9,5 procent, enligt Riksbanken. Det nya regionstyret har tidigare aviserat att det räknar upp anslagen till akutsjukhusen med 4 procent nästa år, vilket motsvarar 600 miljoner kronor.

– Det är mer än dubbelt så mycket som i den senaste budgeten och en historisk höjning, säger Talla Alkurdi.

Trots det täcker det bara en bråkdel av akutsjukhusens förväntade budgetunderskott på 2,5 miljarder kronor. Talla Alkurdi medger att tillskottet är »långt ifrån tillräckligt«, men att huvudprioriteringen nu är att sjukhusen överhuvudtaget ska klara sig.

– Vi måste se till att sjukhusen övervintrar den här krisen. Det är vårt mål, för vi vill inte ha några varsel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför fått i uppdrag att göra en genomlysning av sjukhusens ekonomi och ge förslag på åtgärder för att hantera underskotten. Några skattehöjningar är inte aktuella, enligt Talla Alkurdi. Inte heller varsel »finns på kartan«.

Så personal inom sjukvården i Region Stockholm behöver inte vara oroliga för sina jobb?

– Det är det vi har signalerat till förvaltningen – inga varsel. Men med det sagt måste vi med den här genomlysningen få alla fakta på bordet. Sjukhusen har varit strukturellt underfinansierade i 16 år och kanske finns det mer än vi vet nu som gjort att de hamnat i den här ekonomiska situationen. Till exempel ser vi att vårdvalen fått mycket större kostnadsuppräkningar än akutsjukhusen och vårdcentralerna.

Region Stockholm har i dagsläget 38 vårdval, och det nya regionstyret har varit tydligt med att det inte vill se några fler. Tvärtom ska styret se över de befintliga och avveckla de som inte fungerar optimalt. Även det ska förvaltningen titta på, bland annat utifrån parametrar som köer och kompetensförsörjning.

– Vi ser även att vårdvalen har bidragit till en brist på specialister. Vårdvalsaktörerna har inte specialistutbildat och på sjukhusen har man inte kunnat specialistutbilda eftersom vissa verksamheter är utlagda på vårdval.

Särskilt bråttom är det att ta tillbaka de sjukhusanslutna barn- och ungdomsmottagningarna från vårdvalen, anser Talla Alkurdi.

– Där vill vi också prata med verksamheterna om vad vi kan göra inom barnsjukvården för att se till att de har lättare att anställa exempelvis specialistsjuksköterskor. Där är det väldigt, väldigt bråttom.

Det är inte bara inom barnsjukvården det råder brist på personal. Vad ska ni från politiskt håll göra för att öka bemanningen i hälso- och sjukvården i stort?

– Det är tiotusenkronorsfrågan. Vi måste ha ett inlyssnande ledarskap där vi från politiken, på ett strukturerat sätt, samverkar med de fackliga representanterna. Hade till exempel det tidigare styret lyssnat in professionen om vad den hade att säga om vårdvalen hade vi nog inte haft så många vårdval som vi har nu. Det måste också bli mer attraktivt att arbeta inom 24/7-verksamheterna.

Talla Alkurdi nämner mer hållbara arbetsscheman, översyn av löner och arbetstidsförkortning som möjliga åtgärder för att locka personal.

– Vi utesluter inga verktyg för att åstadkomma bättre villkor för att göra dygnet-runt-arbete mer attraktivt.

Tätt sammankopplat med brist på personal är bristen på vårdplatser. Bland professionen är bilden att det saknas mellan 200 och 400 vårdplatser i Region Stockholm – Talla Alkurdi nämner siffran 100.

– Det är det vi fått till oss av förvaltningen, säger hon.

Även här har förvaltningen fått i uppdrag att göra en översyn och ta reda på hur många platser som saknas för att sedan göra en »vårdplatsplan«. Men något snabbt tillskott av fler vårdplatser är knappast att vänta, enligt Talla Alkurdi.

– Med det akuta ekonomiska läget, de stora underskott regionen dragit på sig och det faktum att vi inte får någon hjälp av regeringen handlar det i första hand om att se till att det inte blir färre vårdplatser.

I regeringens budget för 2023 höjdes de generella statsbidragen till kommuner och regioner med totalt 6 miljarder kronor om året, varav 1,8 miljarder till regionerna, för att möta inflationen. Trots det är Talla Alkurdi märkbart irriterad över att regeringen inte skjuter till ytterligare medel för att täcka Region Stockholms underskott.

– Om tidigare styre fick mångmiljardbelopp från regeringen under pandemin får vi inte ens tio procent av vad de ökade pensionskostnaderna innebär. Det tycker jag är märkligt. Så just nu är prio att se till att sjukvården kan övervintra den här krisen och att det inte blir några personalneddragningar.

Läs även:
Styret i Stockholm: Larmen från sjukvården måste tas på största allvar
Nya styret i Region Stockholm vill satsa på primärvård och akutsjukhus
Nya styret i Stockholm: Färre konsulter – mer kärnverksamhet
Regeringen höjer de generella statsbidragen med 6 miljarder