Under flera års tid har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, påtalat allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men kritiken har inte lett till förbättringar. Snarare är läget nu ännu värre än tidigare, har generaldirektör Sofia Wallström tidigare sagt i en intervju med Läkartidningen. Därför hotade myndigheten förra hösten regionen med ett vite på 20 miljoner kronor om inte 612 vårdplatser vaskades fram. Regionen å sin sida överklagade och sedan dess har ärendet valsat runt i rätten.

I början på december kom så kammarrättens dom – som upphävde vitesföreläggandet. Som anledning uppgavs att det inte går att kräva ett visst antal vårdplatser.

Det beskedet vill dock inte Ivo acceptera. I sitt överklagande betonar myndigheten att det inte är Ivo utan Region Uppsala som räknat sig fram till siffran 612:

»Det är regionen själv som anser att det krävs just 612 vårdplatser för att tillgodose det faktiska behovet av vårdplatser. Det är mot denna bakgrund som Ivo har förelagt regionen att säkerställa att det finns 612 disponibla vårdplatser«, skriver chefsjuristen.

Myndigheten menar också att det får anses ligga på Ivos ansvar att slå fast huruvida vårdgivarens föreslagna åtgärder är tillräckliga eller inte.

Nu hoppas Ivo att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta sig an fallet för att räta ut frågetecknen kring rättstillämpningen.

»Kammarrättens snäva tolkning av kravet på författningsstöd innebär att det i praktiken saknas möjlighet för Ivo att förelägga en vårdgivare att vidta åtgärder för att undanröja mycket allvarliga patientsäkerhetsrisker. Detta kan inte anses förenligt med lagstiftarens intentioner.«

Läs också:

Ivo kommer att överklaga dom – Akademiskas vite kan tas upp i högsta instans