Socialstyrelsen har tittat på följsamheten till nationella riktlinjer på 15 områden under pandemin. Det handlar till exempel om astma, diabetes och endometrios, eller behandling efter stroke och hjärtinfarkt. Som underlag har myndigheten använt nationella kvalitetsregister samt Socialstyrelsens hälsodataregister och dödsorsaksregister.

När det gäller akuta tillstånd har covid-19 inte påverkat den kapaciteten i större utsträckning. Men det beror också på att befolkningen till viss del undvikit att söka icke-akut vård för att följa riktlinjerna om smittspridning, vilket gjort det möjligt att omfördela resurserna. Det har dock skapat ett uppdämt vårdbehov.

Följsamheten till flera av de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen undersökt, var begränsad redan innan pandemin. Under pandemin blev det värre. Störst inverkan gjordes på regelbundna uppföljningar. 2021 gjordes till exempel 160 000 färre uppföljande besök än vad som borde vara fallet om riktlinjerna följdes fullt ut.

Dyker man ned på olika områden kan man se rätt stora skillnader. I Luftvägsregistret kan man exempelvis se att andelen barn och ungdomar som fått spirometri i primärvården för indikatorerna KOL och astma, bara var 33 procent av dem som var aktuella för insatsen under 2021.

De fullständiga basala demensutredningarna har sjunkit sedan pandemins början. Men andelen utredningar 2021 var 89 procent, mycket nära den fastställda målnivån på minst 90 procent.

Socialstyrelsens utvärdering pekar också på stora regionala skillnader på flertalet områden. Som exempel kan nämnas ögonbottenundersökning för personer med diabetes. För typ 1-diabetes kunde det 2021 variera mellan 58 och 94 procent i regionerna, eller 60–83 för typ 2.

På flera riktlinjeområden går det att se en återhämtning, men det finns också fortsatt påverkan på andra.

– Vilken effekt covid-19-pandemin kommer att ha på vården på längre sikt är svårt att förutsäga – inte minst på grund av att pandemin ännu inte är över, säger Christina Broman, projektledare för utvärderingen, i ett pressmeddelande.