Den nationella läkemedelslistan är ett register som ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienterna samma information om förskrivna och uthämtade läkemedel. När aktörerna ska vara anslutna regleras i lag. I dagsläget är deadline den 1 maj nästa år.

Men efter påpekanden från exempelvis regionerna och Nätverket Sveriges chef­läkare, kommer den tidsgränsen skjutas upp. I ett utkast till lagändring föreslog den förra regeringen att införandet skulle skjutas upp till den 1 december 2025, alltså 1,5 års framflyttning.

I utkastet till lagändring beräknas E-hälsomyndighetens kostnader för framflyttningen kosta dem 104 miljoner kronor extra. För det kommande året ska detta finansieras inom befintliga ekonomiska ramar. För åren 2024–2025 ska enligt utkastet »utrymme skapas« inom samma ramar, förutsatt att riksdagen säger ja. Lagförslaget lyfter också möjligheten att vårdgivarna och apoteken som inte anslutit sig till NLL är med och betalar merkostnaden, vilket regionerna är kritiska till.

Men i E-hälsomyndighetens remissvar till propositionen beräknas senareläggningen bli dyrare, uppger Svensk Farmaci, som tagit del av svaret: »Det preliminärt uppskattade finansieringsbehovet om 104 miljoner täcker sannolikt inte myndighetens resursbehov. Myndigheten uppskattar kostnaden till mellan 125–140 miljoner.«

Kostnaderna kommer av att teknisk utveckling under övergångsperioden måste ske i två parallella miljöer vilket kräver personal. Dessutom måste den så kallade transformatorn, som är en tillfällig lösning som matar data från journalsystemen till NLL, underhållas under övergångsperioden.

I oktober sa Region Stockholms chefläkare Johan Bratt i Läkartidningen att han gärna sett att NLL skjutits ännu längre på framtiden än december 2025. Han kallade den tidsgränsen »en rejäl utmaning«.

Och nu visar också remissvaren som Altinget tagit del av, att regionerna inte anser sig klara deadline nästa år. Ett exempel är Västra Götalandsregionen som är i färd med att införa det nya massiva vårdinformationssystemet Millennium, en process som drabbats av förseningar. Det kommer inte att vara klart för NLL i december 2025. Och att parallellt anpassa det nuvarande systemet, som alltså ska avvecklas, menar regionen är orimligt. Liknande förändringar sker på andra håll i landet, och andra regioners remissvar pekar i samma riktning.

Myndigheter som Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånverket är dock positiva till propositionen, och pekar i sina remissvar på att NLL inte bör dra ut mer på tiden. Läkarförbundet är också positivt till propositionen. Men förbundet skickar med en brasklapp och säger att om det visar sig att regionerna behöver mer tid, ska regeringen vara beredd att skjuta på införandet.