Förhandlingarna har varit »mycket segdragna«, skriver Privatläkarföreningen på sin hemsida, men till slut gick man tillsammans med Fysioterapeuterna i mål. Det nya avtalet som har slutits med Sveriges Kommuner och regioner, SKR, berör läkare som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och privata fysioterapeuter som arbetar enligt lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

Det treåriga avtalet är på totalt 8,4 procent. Nästa år väntar en uppskrivning av ersättningarna med 3,0 procent, följt av 2,9 procent året efter och 2,5 procent för år 2025.

Avtalet innehåller även digitala vårdbesök. Där ska ersättningsnivån vara densamma som för övriga vårdgivare i regionen i fråga.

Man har också kommit överens om att fortsätta samarbeta med SKR angående utvecklingen av NSS (Nationellt system för småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet). Dessutom ska en ny grupp bestående av representanter för såväl Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR träffas ett par gånger per termin för att diskutera eventuella meningsskiljaktigheter mellan regioner och medlemmar på en mer övergripande nivå. Tanken är att gruppen ska föreslå lösningar för att minska risken för domstolsprocesser.

Det nya avtalet måste formellt godkännas först av parternas beslutsorgan och därefter av regeringen, något som väntas ske först i början av mars nästa år. Det kommer dock att gälla retroaktivt redan från årsskiftet.