I slutet av förra året direktupphandlade Region Stockholm ett ramavtal för bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård värt 800 miljoner kronor. Det löpte inledningsvis till början av 2022, men kom sedan att förlängas till slutet av året.

Men det var en otillåten direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, anser Konkurrensverket. Anledningen är att avtalet inte annonserades enligt LOU.

Region Stockholm menar att coronapandemin gjorde att regionen hamnade i en situation där tillgången på bemanningstjänster blev verksamhetskritisk. Därmed anser regionen att undantagen i upphandlingsreglerna gjorde direktupphandlingen möjlig.

Men Konkurrensverket tycker att regionen har försatt sig själv i en extra svår situation. Det gamla ramavtalet höll på att löpa ut, vilket gjorde regionens behov extra akut. Men att avtalet höll på att löpa ut var ett känt faktum, påpekar myndigheten. Dessutom kom direktupphandlingen i ett så sent skede i pandemin att det inte kunde betraktas som en oförutsedd händelse.

– Att pandemin förorsakade oväntade påfrestningar i många organisationer är förståeligt, men det finns en bortre gräns för vad som kan anses utgöra en oförutsedd händelse och därmed ligga till grund för synnerlig brådska i upphandlingslagstiftningens mening, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket har vänt sig till förvaltningsrätten med ett yrkande på 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ragna Forslund, upphandlingschef på serviceförvaltningen Region Stockholm, skriver i ett mejl till Läkartidningen att förvaltningen har tagit del av Konkurrensverkets yrkande: »Vi sätter oss för närvarande in i handlingarna från domstolen och avser sedan under december att inkomma med ett yttrande i enlighet med föreläggandet. Ärendet är komplext inte minst då pandemin så kraftigt påverkade våra vårdverksamheter på ett unikt sätt«.

Regionen har till den 20 december på sig att yttra sig till domstolen.