Bakgrunden till den nya revisionsrapporten är de missförhållanden som framkom inom vuxenpsykiatrin i Dalarna sommaren 2021, då det visade sig att två läkare tjänat miljontals kronor genom att lägga ut alla jourpass på sig själva. Det väckte frågor kring hur bra koll regionen egentligen har på de ersättningar som betalas ut. Uppdraget att utreda det hela föll på revisionsfirman EY. Av bolagets rapport framgår nu att Region Dalarna visserligen har flera kontroller för att upptäcka fel, misstag och misstankar om överutnyttjande av ersättningar. Exempelvis varnas chefer automatiskt när en medarbetare har arbetat för mycket övertid. Men när felaktigheterna väl har påtalats tar det ibland stopp, konstaterar revisorerna. Om bemanningssituationen i sjukvården är pressad beskrivs hur chefer kan gå med på att betala ut ersättningar som inte är i linje med kollektivavtalen. »Att återkommande medge avvikelser riskerar att skapa en osund organisationskultur där medarbetare inte behandlas likvärdigt.«

I rapporten lyfts ett antal uppseendeväckande fall. Exempelvis har en hög chef med en grundlön på 143 000 kronor i månaden därutöver fått ersättning för kliniskt arbete, mellan 87 000 och 196 000 kronor i månaden under det första halvåret 2022. EY kommenterar syrligt: »Givet hur mycket personen behövt arbeta för att få ut ersättningar i den aktuella storleksordningen kan det ifrågasättas hur mycket tid personen har haft till sitt chefsuppdrag.«

Att hänvisa till att extraarbetet krävts för att säkra patientsäkerheten duger inte eftersom ärendena pågått under så lång tid, menar rapportförfattarna. »Att en högre chef ’måste’ arbeta så mycket kliniskt för att upprätthålla verksamheten bedömer vi inte heller är ett hållbart sätt att organisera verksamheten. I så fall bör en annan person besätta chefspositionen.«

Revisorerna noterar också hur övertidstaket på 200 timmar har passerats markant. Exempelvis har en överläkare tagit ut mellan 600 och 800 komptimmar årligen de senaste tre åren, vilket genererade en enskild utbetalning om 505 000 kronor i januari förra året.

Under granskningen har man också upptäckt att flera läkare är anställda utan grundlön, men ändå fått stora löneutbetalningar. Revisorerna misstänker att dessa är hyrläkare, men att regionen har anlitat läkarna direkt i stället för via ett företag. Upplägget är »ekonomiskt gynnsamt för den enskilde och förbättrar regionens statistik«, eftersom arvoderad personal inte ingår i hyrläkarstatistiken. Region Dalarna har som uttalat mål att göra sig oberoende av hyrpersonal.

Sammantaget menar revisorerna att det inte rör sig om bristande rutiner för attest eller kontroll »utan i ledarskapet på flera organisatoriska nivåer inom regionen«. I slutändan landar ansvaret på regionstyrelsen som inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll över ersättningarna till regionens anställda. »Vi menar att bristerna är så allvarliga att regionstyrelsens agerande kan ha medfört såväl verksamhetsskada, ekonomisk skada som förtroendeskada för regionen«, skriver revisorerna.

Regiondirektören Karin Stikå Mjöberg har fått i uppdrag av regionstyrelsen att under våren ta fram förslag på rutiner och åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig kontroll och hantering av ersättningar som avviker från avtal. Hon ska också redovisa en fördjupad analys, där syftet är att identifiera om ersättningar har överutnyttjats.

Läkartidningen har sökt Region Dalarna för en kommentar.