Som Läkartidningen berättat har Västra Götalandsregionen och Region Skåne gått i bräschen med pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning, där män i en viss åldersgrupp erbjuds att ta PSA-prov, följt av MR-riktade biopsier hos dem med förhöjt PSA.

Nu har Västra Götalandsregionen utvärderat sitt pilotprojekt – en utvärdering som »är tänkt att ligga till grund för beslut om införande av organiserad prostatacancertestning« i regionen.

Enligt utvärderingen har strukturen för testningen fungerat bra och »uppskattats av såväl invånare som vårdpersonal«.

2 procent av de som testats hade ett förhöjt PSA-värde. Samtliga erbjöds vidare utredning med magnetkameraundersökning. Till och med slutet av september förra året hade 56 personer genomgått utredning hos urolog och 40 fall av prostatacancer diagnostiserats.

Det var dock färre män än väntat som deltog i testningen. 35 procent av de 50-åringar som erbjudits att lämna PSA-prov under september 2020 till september 2022 har nappat, jämfört med de 50 procent som man räknat med.

Enligt rapporten misstänks pandemin vara en orsak till det lägre deltagandet.

Bakgrunden till pilotprojektet är att det varit svårt att hitta en tillräckligt träffsäker screeningmetod som enbart fångar upp prostatacancer som behöver behandlas.

2018 sa Socialstyrelsen återigen nej till screening för prostatacancer, eftersom fördelarna inte tydligt övervägde nackdelarna. I samma veva gav dock regeringen Sveriges Kommuner och regioner i uppdrag att ta fram en modell för hur landets regioner skulle kunna organisera och få bukt med den ojämlika hanteringen av PSA-test.

Sedan mars 2020 rekommenderar det nationella vårdprogrammet för prostatacancer en magnetkameraundersökning före vävnadsprov hos män som har ett måttligt förhöjt PSA-värde. Bakgrunden till det är att stora studier på senare år har visat att det både minskar överdiagnostik och besparar friska män onödiga biopsier.

I oktober förra året fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslut om att förlänga pilotprojektet till och med 2023.

Enligt Dagens Medicin har 17 av 21 regioner antingen redan dragit i gång pilotprojekt eller räknar med att göra det under 2023. I Region Stockholm – som drog i gång förra sommaren – finns planer på att lägga till blodprovet Sthlm3 för att ringa in de män med förhöjt PSA-värde som har högre risk för prostatacancer och därmed behov av magnetkameraundersökning.

Det är bara Östergötland, Kalmar, Halland och Blekinge som ännu inte har några projekt på gång.

Läs också:
Svensk expert sågar EU-förslag om screening för prostatacancer
EU-kommissionen: Börja screena för prostatacancer och lungcancer
Stockholm och Gotland näst i tur för organiserad prostatacancertestning