Liksom i flera av landets regioner har kostnaderna för inhyrd bemanning ökat kraftigt i Region Sörmland. För att bromsa utvecklingen slutar regionen från och med den 1 februari att hyra in allmänsjuksköterskor. I stället ska pengarna användas till högre ob-ersättning och rekryteringsbonusar för att locka fler att ta fast anställning.

Men av de mellan 80 och 100 tjänster som under 2022 bemannats av inhyrda allmänsjuksköterskor är hittills endast 40 tillsatta av fast personal. Inför hyrstoppet har Sörmland därför varit tvunget att dra ner på antalet vårdplatser inom regionen – totalt 48 stycken.

Carl Otto Schell. Foto: Privat.

– Reformen är viktig men det är klart att det finns en oro. Som det ser ut nu kommer vi initialt att hamna på ett netto-minus i vårdplatser, säger Carl Otto Schell, specialist i internmedicin och kardiologi på Nyköpings lasarett.

I Nyköping minskas geriatrikavdelningen med sex platser och den psykiatriska slutenvården med 16. Dessutom stängs hela den medicinska intermediärvårdsavdelningen, MIMA, med plats för fyra patienter. Och även om vårdplatsminskningen endast ska vara tillfällig oroas Carl Otto Schell för vad den kommer att innebära.

– Det är givetvis vårt uppdrag att som läkare prioritera och göra det bästa för patienterna utifrån tillgängliga resurser, men färre vårdplatser betyder svårare avvägningar och hårdare bedömningar. Det riskerar förstås också att den etiska stressen ökar, säger han.

Även från fackets sida har man fått signaler om läkarnas oro. Marie Engman är ordförande för Sjukhusläkarna i Region Sörmland och arbetar som kirurg på Nyköpings lasarett.

– Det finns en oro för att det här ska påverka patienterna och det leder till en etisk stress för läkargruppen. Hur ska vi prioritera när inte platserna räcker till?

Som exempel tar hon stängningen av MIMA. Utan den vårdnivå som intermediärvårdsavdelningen innebär riskerar patienter hamna på en för låg vårdnivå, säger hon.

Marie Engman. Foto: Privat.

– Det innebär att patienter som inte får plats på intensivvårdsavdelningen får vårdas på en vanlig avdelning, fast de egentligen är för sjuka.

Kostnaderna för inhyrd bemanning har ökat kraftigt i Region Sörmland. År 2022 kostade hyrsjuksköterskorna 100 miljoner kronor, enligt Vårdfokus. Magnus Johansson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland och har förståelse för oron som hyrstoppet väcker, men påpekar samtidigt att även hyrberoendet i sig innebär risker.

– Vi har avdelningar som till mer än hälften är bemannade av inhyrd personal. Det i sig påverkar arbetsmiljön negativt för våra medarbetare och skapar en bristande kontinuitet, och långsiktigt även en del risker.

Ser du några risker med själva hyrstoppet?

– Vi kommer få en vårdplatspåverkan, och det finns ju patientsäkerhetsrisker med det. Men det finns ju också patientsäkerhetsrisker med den bemanning vi haft tidigare. Och hade vi inte gjort den här reduktionen så hade vi ändå varit tvungna att dra ner vårdplatser längre fram, på grund av det ekonomiska läget, säger Magnus Johansson.

Marie Engman framhåller att det är positivt att regionen satsar på att öka andelen fastanställd personal och minska hyrberoendet, men tycker att framförhållningen kunde varit bättre.

– Beslutet om detta kom i november och kanske borde man ha gjort de här satsningarna först och sett vad som händer, innan man tvingas dra ner på vårdplatser.

Från regionens sida handlar det enligt Magnus Johansson emellertid om ett arbete som pågått längre än så, och om att man ville komma igång i så god tid som möjligt innan sommaren.

Magnus Johansson. Foto: Region Sörmland.

– Hade vi väntat till i höst hade läget varit ännu svårare, säger han.

Vad säger du till de läkare som är oroliga över konsekvenserna?

– Jag förstår att det finns en oro kring det här och det kommer bli tufft under en period, men vi gör det för att vi ska få fler vårdplatser långsiktigt och kunna skapa en stabilitet i bemanningen, säger Magnus Johansson.

Carl Otto Schell är liksom Marie Engman positiv till att regionen satsar på att öka antalet fast anställda. Han önskar dock att hyrstoppet skulle ha synkroniserats med andra närliggande regioner.

– Då skulle arbetsmarknaden för hyruppdrag försämras och jag tror fler skulle ta fasta anställningar.

Men han är orolig för MIMA-patienterna på Nyköpings lasarett.

– Vi kan förlora en hel vårdnivå och jag befarar både medicinska risker och att mycket arbetstid kommer gå till spillo i diskussioner om logistik och förflyttningar. Det saknas en tydlig planering. Och hur påverkas dina läkar- och sjuksköterskekollegors arbetsmiljö när det händer? Det oroar mig.

Hyrstopp i Region Sörmland

Från och med den 1 februari reduceras inhyrningen av allmänsjuksköterskor i Region Sörmland kraftigt.

Specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård, anestesi och operation, eller barnmorskor omfattas inte av hyrstoppet. Varje avdelning på respektive sjukhus kommer också att få ha kvar en inhyrd allmänsjuksköterska.

För att öka andelen fast anställda sjuksköterskor har Region Sörmland tidigare infört en bonus på 30 000 kronor till medarbetare som rekryterar en kollega. 5 000 kronor betalas ut direkt och resterande 25 000 kronor om den rekryterade jobbar kvar i regionen efter ett år.

Regionen har också ökat ersättningen för att jobba helg, kväll och natt till sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Ett lokalt kollektivavtal ger 70 procent extra i ob-ersättning på kvällar, nätter och helger – vilket beräknas kosta regionen 40 miljoner kronor.

Källa: Region Sörmland, tidningen Vårdfokus

Vårdplatser som tillfälligt dras ned

Mälarsjukhuset:
Strokeavdelningen: -11 vårdplatser (slås ihop med geriatrisk avdelning)
Infektion- och lungmedicin: -7 platser.

Nyköpings lasarett:
Geriatrik: -6 vårdplatser
Stängning av medicinsk intermediärvårdavdelning: -4 platser
Psykiatrisk slutenvård: -16 platser

Kullbergska sjukhuset:
-4 vårdplatser

Totalt: -48 vårdplatser

Källa: Region Sörmland