Hösten 2021 beslutade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att utreda huruvida man skulle anställa en tillsynschefläkare hos myndigheten. Den utredning som sedan lades fram förra våren visade ett skriande behov. Missnöjet bland tillsynsläkarna var utbrett och i princip samtliga ansåg att deras medicinska kompetens inte togs till vara, något som vissa menade märktes i besluten. »Ska vi vara en verklig resurs med en röst eller är vi något slags förkläde som ger myndigheten legitimitet?« frågade sig en av läkarna som Läkartidningen pratade med. Utredaren, patientsäkerhetsexperten Hans Rutberg, varnade i sin tur för att förtroendet för myndigheten riskerade att urholkas, om inte de medicinska bedömningarna håller tillräckligt hög kvalitet.

Efter att frågan stötts och blötts ytterligare under hösten har Ivo nu landat i att gå på utredarens linje och anställa en tillsynschefläkare.

Jörgen Vennsten, chef för Ivos avdelning sydväst. Foto: Magnus Fröderberg/Ivo.

– Annonsen går ut inom kort, så det är klart och beslutat. Det här är något som har efterfrågats så vi tycker att det är jätteroligt, säger avdelningschefen Jörgen Vennsten som lett uppföljningen av utredningen.

Den nya tillsynschefläkaren kommer att vara placerad i generaldirektörens stab och få flera olika frågor på sitt bord.

– Tillsynschefläkaren ska bland annat titta på våra medicinska bedömningar och se till att de ligger i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet. Personen i fråga kommer också att titta på arbetssätten, vara ytterst ansvarig i medicinska frågor och fungera som rådgivare.

Läkarna påtalade ju i utredningen att deras kompetens inte togs till vara på bästa sätt. Är det en punkt som ingår i översynen av arbetssättet?

– Ja, det tycker jag. Det är oerhört viktigt att allas kompetens tas till vara.

En annan fråga för tillsynschefläkaren kan vara att förtydliga vilken roll en tillsynsläkare har.

– Det är en annorlunda läkarroll att vara på Ivo. Här kan vi behöva förtydliga uppdraget och även se till att vi introducerar läkare på ett bra sätt när de kommer till myndigheten från sjukvården.

Även om Jörgen Vennsten hoppas kunna ta fram ett slags prioriteringslista utifrån Hans Rutbergs utredningsförslag ska den nya medarbetaren också själv få vara delaktig i utformningen av sin roll.

– Vi har valt att inte genomföra några stora förändringar ännu. Vi vill gärna att tillsynschefläkaren är på plats när vi tar större kliv, så att den personen blir involverad i arbetet.

Jörgen Vennsten tycker att Hans Rutbergs utredning har »förtydligat mycket« och gett myndigheten ett gott underlag inför arbetet framåt, men det finns också förslag som man inte kommer att gå vidare med. Ett förslag som fått nobben är att ge tillsynsläkare möjlighet att fortsätta arbeta kliniskt på deltid för att behålla sin medicinska kompetens.

– Jag har full förståelse för att den viljan finns, men det är svårt att arbeta inom en sektor som du sedan tillsynar. Man vill inte råka hamna i en korruptions- eller jävssituation där Ivos legitimitet kan påverkas. Men vi kommer att titta vidare på hur man kan hålla sig ajour och bibehålla den kompetens man har sedan tidigare, säger Jörgen Vennsten.

Förhoppningen är att den nya tillsynschefläkaren ska vara på plats till sommaren.