Allt är inte bara dystert. Region Kronobergs första hållbarhetsprogram för de egna verksamheterna för år 2019-2023, har lett till flera positiva förändringar. En delårsuppföljning visar bland annat att lustgasutsläppen minskat stort och antalet patienter som får frågor om sina levnadsvanor har ökat. 32 av 58 planerade insatser i Region Kronoberg löper enligt plan och målen kopplade till dessa förväntas kunna uppnås.

Resterande 26 mål är svårare att nå och en del av misslyckandet tillskrivs pandemins fortsatta effekter. Till exempel har kassationen av läkemedel ökat. I rapporten ”Hållbarhetsredovisning delår 2022” förklaras detta med:  ”En trolig orsak är att förråd av kritiska läkemedel med kort hållbarhet som inte använts under pandemin, nu har kasserats.”

Antibiotikaanvändningen som skulle minskas är nu uppe i samma nivå som före pandemin och tjänsteresorna ökar igen. Andra mål som kommer vara svåra att nå under 2023 är minskade kostnader för hyrpersonal, att 70 procent av livsmedlen ska vara ekologiska och att matsvinnet ska minska med 75 procent, uppger Region Kronoberg.

Läs mer om klimat- och miljöfrågor på Läkartidningens samlingssida.