En ökad statlig styrning i vården är en aktuell och omdiskuterad fråga, som Läkartidningen nyligen rapporterat om. Regeringen ska nu också utreda för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap.

Nu kommer Sveriges Kommuner och regioner, SKR, med ett inlägg i den diskussionen i form av en ny rapport där den statliga styrningen kritiseras i skarpa ordalag. Rapporten »Statlig styrning och lokalt självstyre« föreslår lösningar där kommuner och regioners självstyre beaktas bättre.

– Det är ganska vanligt i dag att »mer statlig styrning« används som universallösning i debatten. Vi menar istället att statens styrning behöver utvecklas på ett sätt som gör att kommuner och regioner ska kunna uppfylla sina uppdrag fullt ut, säger Peter Danielsson (M), ordförande SKR, i ett uttalande.

Rapporten går i en reflekterande bilaga också igenom olika välfärdsområden specifikt, som skola och sjukvård. Vad gäller sjukvårdens styrning är SKR skarpt kritisk, och beskriver de riktade statsbidragen som »tidsbegränsade, prestationsbaserade, förknippade med detaljerade villkor och administrativt krävande«.

– Vi behöver gemensamt se över hur finansieringsprincipen tillämpas och förändra statsbidragen för att ge kommuner och regioner förutsättningar att planera sin verksamhet långsiktigt, säger Peter Danielsson i ett uttalande på SKR:s hemsida.

Vidare tycker SKR att kraven på regionerna ofta beskrivs som orealistiska och omöjliga att genomföra. »Situationen har inte förbättrats av att olika statliga aktörer (Socialstyrelsen, Socialdepartementet och Socialutskottet) lägger skulden på varandra istället för att söka konstruktiva lösningar. I andra fall har statens styrsignaler varit dåligt koordinerade och rentav motsägelsefulla«, står det i rapporten.

Mer tillit önskas från statens sida och en bättre koordinerad nationell styrning, som utvecklas i samspel mellan olika samhällsnivåer. Även regioner och kommuner uppmanas att ta sitt fulla ansvar för att identifiera och själva hantera allvarliga brister och utveckla verksamheterna.

SKR vill ha en strukturerad dialog mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. Den ska förberedas gemensamt och ske regelbundet. Staten ska fortsätta ta ansvar för det nationella uppdraget, granska hur det utförs och bidra till finansieringen. Det är bra med vissa likvärdiga villkor och gränsvärden, som högkostnadsskydd och vårdgaranti. Men dagens regleringar och rekommendationer behöver ses över, skriver SKR.

De nya utmaningarna som vården står inför kräver nya lösningar lokalt, där professionerna ska vara med och bidra. Rapporten avslutas med: »Med ett ökat regionalt politiskt och professionellt ansvar och inflytande ökar också potentialen för att möta utmaningarna och att utveckla hälso- och sjukvården«.

Läkartidningen söker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Läs mer:
Statlig styrning av vården – ingen självklar lösning enligt experterna
SKR kan få ny politisk ledning
Sluta behandla SKR som en myndighet

STATLIG VÅRD

Sju av tio svenskar vill att staten ska ta över ansvaret för vården, enligt en mätning från SOM-institutet som presenterades i maj 2022.

Läkarförbundet anser att »modellen med många små regioner och en svag statlig styrning är olämplig för den svenska hälso- och sjukvården«.

I Tidöavtalet framgår att regeringspartierna och Sverigedemokraterna ska tillsätta en utredning för att »analysera och belysa för- och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap«.