Granskningens syfte var att bedöma om regionstyrelsen gör tillräckligt för att regionen ska kunna bedriva en bra verksamhet på området, och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Konsultbolaget PWC har gjort granskningen på uppdrag av regionens revisorer. I rapporten framkommer flera brister. Ett exempel är det förebyggande arbetet, som behöver bli bättre. Hälsocentralerna i regionen behöver ta upp frågor om levnadsvanor med äldre patienter i högre utsträckning, enligt rapporten. Möjligheterna till samtalsbehandling kopplat till levnadsvanor varierar även allt för mycket mellan olika delar av Norrbotten.

Kvalitetsarbete och uppföljningar behöver också utvecklas och roller och mandat tydliggöras.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har identifierat äldre som en riskgrupp för psykisk ohälsa. Äldre personer över 75 år är en av de grupper som oftast upplever ofrivillig ensamhet, enligt Socialstyrelsen. Var tionde i den gruppen är så ensamma att de mår dåligt av det.

Socialstyrelsen har nyligen kommit med en vägledning på området. Vägledningen riktar sig till primärvård och äldreomsorg med tips på hur man kan förebygga och motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre.

– Ensamhet kan vara omgärdad av stigma och något man därför inte vill berätta om och än mindre söka hjälp. Därför behöver primärvården och äldreomsorgen ställa frågor om äldres upplevelse av ensamhet, säger Eva Lindqvist, enhetschef för Nationellt kompetenscentrum och vägledning äldreomsorg, i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Det finns begränsad kunskap om vilka insatser som är effektiva. Men några faktorer har visat sig ha effekt. En är delaktighet – det är viktigt att den äldre deltar i planeringen av de aktiviteter som är tänkta att minska känslan av ensamhet. I vägledningen finns även konkreta exempel på hur kommuner och regioner arbetar med äldres psykiska hälsa. Ett sådant exempel är från Umeå, där Umeå universitet som tillsammans med kommunen och en vårdcentral driver ett projekt där de skriver recept på sociala aktiviteter för äldre.

– Med samverkan mellan kommun, föreningsliv, pensionärsorganisationer och ideella föreningar kan man skapa förutsättningar för att hitta sociala sammanhang för personer som förlorat relationer och sociala nätverk, säger Eva Lindqvist.

Även Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett kunskapsstöd på området. I det lyfts social gemenskap och socialt stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen fram som viktigt för att förebygga psykisk ohälsa bland äldre.

Läkartidningen söker regionstyrelsen i Norrbotten.