Förlossningsverksamheten och den akuta gynekologin på Lycksele lasarett befinner sig, som Läkartidningen tidigare berättat, i en djup kris. Sedan november har lasarettet bara två fast anställda barnmorskor trots att det skulle behövas tolv. Och i augusti sade den sista gynekologen upp sig. Det har inte heller gått att få tag på hyrpersonal, enligt Region Västerbotten.

19 december stängdes förlossningen tillfälligt. De första veckorna fanns en jourhavande barnmorska och specialist i obstetrik och gynekologi för att ta hand om akuta fall. Men de senaste veckorna har inte ens det funnits. Kvinnor som ska föda eller har akuta gynekologiska besvär har hänvisats till Norrlands universitetssjukhus i Umeå eller lasarettet i Skellefteå. Det senaste budet har varit att förlossningen i Lycksele ska öppna 23 januari.

Två utredare, chefsläkaren Sofie Jacobsson och konsulten Anders Sylvan, fick i mitten av december i uppdrag att utvärdera vad som gjorts för att lösa de långvariga problemen i Lycksele och ge förslag på vad som kan göras framåt. Nu kommer resultatet av snabbutredningen. Slutsatsen blir att allt som kunnat göras, har gjorts för att förhindra en omedelbar stängning. Det är inte heller möjligt att öppna i Lycksele den 23 januari.

– Läget är mycket prekärt. Det saknas förutsättningar i dag att bemanna, säger Anders Sylvan som är kirurg i grunden men har haft flera ledande chefspositioner genom åren.

Enda sättet är att beordra läkare och barnmorskor från Skellefteå eller Umeå till Lycksele. De senaste åren har personal roterat mellan de tre förlossningsenheterna i Region Västerbotten för att täcka upp luckorna i Lycksele. Centrum för obstetrik och gynekologi i Västerbotten har dock varnat för att risken är stor att fler säger upp sig om det fortsätter, vilket skulle leda till en kris för hela regionen. Även utredarna avråder starkt från att fortsätta med rotationsmodellen i sin rapport.

– Vi ser det mer som än risk än en möjlighet. Modellen man har förlitat sig på tidigare har nått vägs ände, säger Anders Sylvan.

På längre sikt finns det möjlighet att rädda förlossningen i Lycksele, enligt utredarna som föreslår att regionen anlitar ett konsultbolag med totalansvar för bemanningen. Utredarna tycker att man ska testa en barnmorskeledd förlossningsvård, den så kallade »Lyckselemodellen«. Under tiden som den nya verksamheten byggs upp bör förlossningen vara stängd. Enligt rapporten är det nödvändigt för att lyckas. Efter återstart kan verksamheten successivt växlas över i egen regi.

– Det behövs nytt tänk och en rejäl omstart. Det är ingen quick-fix. Men det skulle kunna funka, säger Anders Sylvan.

En beräkning över vad det skulle kunna kosta saknas, men utredarna konstaterar att det kommer innebära att kostnaden per förlossning i Lycksele under lång tid framöver blir betydligt högre än vid de två övriga sjukhusen.

Cecilia Nordenson, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, tycker att utredningen är bra.

– De har gjort en bra genomgång och den grundläggande tanken är väldigt klok. Jag tycker att de i hög utsträckning har fångat de viktigaste problemen, säger hon.

Hon saknar dock ett resonemang om vad det skulle kosta att stänga Lycksele permanent och innebära för verksamheterna i Umeå och Skellefteå, samt för gravida kvinnor i Södra Lappland vid en oplanerad förlossning utanför sjukhus.

Enligt läkarföreningen är en av de viktigaste åtgärderna för att lyckas rekrytera läkare till Lycksele att få till ett nytt avtal om schablonersättning för jour- och beredskap. Efter att det tidigare sades upp, har regionen inte velat teckna ett nytt. Nu ersätts bakjourerna efter hur arbetsintensiva passen är, och det varierar mycket mellan olika pass.

Att återgå till jourschabloner föreslås även i rapporten.

– Det är ett viktigt redskap eftersom belastningen kan variera så pass mycket för bakjourslinjerna. Ena helgen arbetar man 48 timmar i sträck, nästa helg har man nästan inget att göra alls, säger Anders Sylvan.

Politikerna i Västerbotten är överens om att regionen ska ha tre förlossningsenheter: Umeå, Skellefteå och Lycksele. En handlingsplan för att lösa bemanningskrisen i Lycksele finns också sedan tidigare. Den är enligt utredarna bra, men löser inte läget på kort sikt och är inte heller tillräcklig för att lösa krisen på längre sikt. Regionens revisorer har nyligen granskat handlingsplanen och konstaterat att den är otillräcklig. Anders Sylvan instämmer. Han tycker inte heller att politikerna har fullföljt planen ordentligt.

– Det saknas ett antal politiska skarpa beslut som stödjer innehållet. Det behövs för att få handlingsplanen i full aktion.

Förlossningen i Lycksele är Sverige minsta sett till antal förlossningar, med färre än 300 förlossningar per år. Men utan förlossningsverksamhet i Lycksele hotas sjukhusets status som akutsjukhus, enligt Cecilia Nordenson. Även Anders Sylvan anser att det är en påtaglig risk.

– Stänger man en förlossning under en längre tid visar historien att det är början på en permanent stängning. Den risken måste man bevaka oerhört noga. Och på Lycksele lasarett behövs alla beståndsdelar för att vara ett fullödigt akutsjukhus.

Han påpekar att kvinnor som bor närmast fjällvärlden har två timmars resa till Lycksele i dag. Till Umeå eller Skellefteå tar det ytterligare en och en halv till två timmar. En permanent stängning av förlossningen i Lycksele skulle leda till ett nytt bottenrekord.

– Inte ens Norrbotten, som är ännu större och glesare, har så långa avstånd. Västerbotten skulle bli den enda regionen i Sverige med de exceptionella avstånden för gravida, säger han och tillägger:

– Så utifrån ett jämlikhetsperspektiv finns det absolut ett behov av förlossning på Lycksele lasarett. Men jag är inte beslutsfattare.

Frågan om framtiden för förlossningen i Lycksele kommer tas upp för beslut på hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 17 januari.

UTREDNINGENS FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER:

Politikerna i Västerbotten är överens sedan tidigare om att regionen ska ha tre förlossningsenheter i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Det finns även en politiskt beslutad handlingsplan med ett antal punkter för att stärka bemanningen i Lycksele. Utredarna anser att regionen ska fortsätta jobba med den beslutade handlingsplanen. Förutom det föreslås:

  • Upphandling av totalentreprenad i Lycksele i ett återstartsläge under 2023
  • Återställa jourschabloner
  • Erbjuda seniora/nypensionerade barnmorskor attraktiva villkor för återanställning/stöttande uppgifter
  • Översyn av operationsutrymmet i Umeå för en breddning av regionvården och ST-utbildningspotentialen

Källa: »Förlossningsvård vid tre sjukhus« av Sofie Jacobsson och Anders Sylvan.