I tre nya rapporter har Sveriges Kommuner och regioner, SKR, granskat patientjournaler och resultatet visar en minskning av andelen vårdskador, det vill säga skador som hade kunnat undvikas. Exempelvis har andelen vårdtillfällen med vårdskador inom den somatiska sjukhusvården minskat från 9 procent år 2013 till 6 procent år 2021.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, säger i ett uttalande att det är en positiv utveckling.

– En förklaring kan vara att regionerna arbetat långsiktigt med att förbättra rutiner och förebygga att skador uppstår. Samtidigt ser vi en ökning av utlokaliseringar, vilket i sin tur ökar risken för vårdskador. Om fler patienter får vård på rätt avdelning kan vårdskadorna minska ytterligare, säger han.

Trots att andelen utlokaliserade vårdtillfällen har ökat från 3 till närmare 5 procent de senaste åren har vårdskadorna i gruppen utlokaliserade sjunkit från 11 procent till 7,5 procent mellan 2020 och 2021.

Covidvården har också granskats – med en avsevärt högre andel vårdskador. Men även här pekar siffrorna åt rätt håll. Andelen vårdskador bland covidpatienter har minskat från 18 procent våren 2020 till 16 procent året därpå och andelen dödsfall under vårdtillfälle har sjunkit från 15 till 11 procent under samma period.

Inom allmän psykiatrisk vård syns också en nedgång i vårdskador, från 6,5 till 4 procent mellan 2019 och 2021. Den vanligaste vårdskadan inom psykiatrin är ett utdraget sjukdomsförlopp, medan vårdrelaterade infektioner är den vanligaste skadan för patienter i somatisk sjukhusvård.

Totalt har drygt 127 000 slumpvist utvalda journaler granskats.