I april förra året valde riksdagen att rikta flera uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen, som Läkartidningen tidigare har rapporterat. Ett önskemål var att se över frågan om att införa krav på, och rätt till, kontinuerlig fortbildning för anställda inom vård och omsorg. Regeringen är inte juridiskt bunden att agera enligt ett tillkännagivande men det är praxis är att följa riksdagens vilja.

Nu vill Sveriges läkarförbund, SLF, och Svenska läkaresällskapet, SLS, att regeringen agerar. I en gemensam skrivelse till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) uppmanar de regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vårdgivarens ansvar för läkares fortbildning kan förtydligas och att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utreder hur tillsynen kring fortbildning kan stärkas. De ber också om ett möte med ministern för att diskutera frågan mer.

»Läkaren har ett eget ansvar för sin fortbildning, men vårdgivaren måste göra det möjligt genom att skapa utrymme i form av tid och resurser«, skriver Läkarförbundet och Läkaresällskapet i sitt brev till ministern.

– Att läkare kontinuerligt fortbildar sig är ett delat ansvar, dels den enskilda läkarens, dels vårdgivarens som måste göra den möjlig genom att skapa utrymme i form av tid och resurser, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska läkaresällskapet i ett pressmeddelande.

Han beskriver det som en mycket viktig patientsäkerhetsfråga.

I maj förra året skickade Läkarförbundet och Läkaresällskapet en liknande uppmaning till dåvarande socialministern Lena Hallengren (S)

Enligt Läkarförbundets fortbildningsenkät har läkares tid för extern fortbildning minskat sedan 2004, och läkare inom bristspecialiteterna allmänmedicin och psykiatri har drabbats värst. Pandemin har också lett till minskad fortbildning.

Frågan om läkares fortbildning har diskuterats och debatterats under lång tid och Läkarförbundet vill ha en nationell reglering i föreskrift. Förra året utredde Läkaresällskapet om det behövs en tydligare reglering kring läkares fortbildning. En slutsats är att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete behöver förtydligas.