– Personalen är vårdens viktigaste resurs och vi behöver ha bättre förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen, både till vardags och i händelse av höjd beredskap, sade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Vid pressträffen konstaterade sjukvårdsministern att det är problem med kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården och att kompetensbristen är »grunden till många av de problem« som rapporteras om. Bland annat nämnde sjukvårdsministern Inspektionen för vård och omsorgs, Ivos, granskning av landets akutsjukhus, som nu är klar.

– Man har granskat 27 akutsjukhus och samtliga får kritik av myndigheten. Vi har sett bevis på att vi har en för låg lägstanivå och det ger en orimlig belastning på personalen i sjukvården, sade Acko Ankarberg Johansson.

Under pressträffen meddelade sjukvårdsministern att man nu ger Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Den nationella planen ska innehålla konkreta åtgärder för att utveckla, motivera och behålla medarbetare som redan arbetar inom hälso- och sjukvården, locka tillbaka medarbetare som lämnat vårdyrket, samt attrahera nya medarbetare. Förslagen ska omfatta all hälso­- och sjukvård ­­– kommunal som regional, privat som offentlig – och i arbetet ska synpunkter inhämtas från fler olika aktörer och intressenter, inklusive patienter och professionsförbund. För arbetet får Socialstyrelsen fem miljoner kronor år 2023.

Sjukvårdsministern har tidigare aviserat att en utredning ska tillsättas för att utreda en ökad statlig styrning av hälso- och sjukvården. Någon sådan presenterades emellertid inte under torsdagsförmiddagen, utan besked var att den kommer »senare i vår«.

Vid pressträffen medverkade också Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, Linda Lindberg, samt socialminister Jakob Forssmed (KD).

Socialministern fokuserade på regeringens suicidpreventiva arbete och meddelade att regeringen ska inrätta en haverikommission vid självmord.

– Regeringen ger en enskild utredare i uppdrag att utreda och föreslå en haverikommission vid självmord och ytterligare frågor som rör suicidprevention, sade Jakob Forssmed.

Utredaren ska föreslå en ordning för breda händelseanalyser vid självmord, vilket innebär att bland annat socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska granska vad som har hänt och vad som brustit i samhällets skyddsnät när någon har tagit sitt liv.

– Inte för att peka finger utanför att lära och bli bättre och kunna förebygga bättre i framtiden.

Utredaren ska också analysera regelverken för hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetsarbete och för socialtjänstens kvalitetsarbete som rör suicid och suicidförsök, och om det finns behov av att förändra dessa.

– Bakgrunden är att vi har kunnat se att en del regelförändringar på senare år tyvärr lett till att färre fall rapporterats och följts upp där någon tagit sitt liv i nära anslutning till en vårdkontakt, sa Jakob Forssmed.

Förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

Socialstyrelsen ska lämna delredovisningar till Socialdepartementet senast den 30 juni 2023 och den 7 december 2023 och slutredovisning senast den 31 maj 2024.