I december yrkade Konkurrensverket på att regionen gjort en otillåten direktupphandling av bemanningstjänster värd 800 miljoner kronor under pandemin. Myndigheten vände sig därför till förvaltningsrätten med ett yrkande på 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Bakgrunden var att Region Stockholm under slutet av 2021 direktupphandlade ett ramavtal för bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård, som Konkurrensverket menar var värt 800 miljoner kronor. I upphandlingen företrädde regionen ett antal sjukvårdsinrättningar i regionen, exempelvis flera sjukhus. Avtalet löpte inledningsvis till början av 2022, men kom sedan att förlängas till slutet av året.

Region Stockholm menade att coronapandemin gjorde att regionen hamnade i en situation där tillgången på bemanningstjänster blev verksamhetskritisk. Därmed skulle undantagen i upphandlingsreglerna göra direktupphandlingen möjlig. Konkurrensverket menade å sin sida att pandemin då var ett välkänt faktum och att regionen hade försatt sig själv i en extra svår situation.

Nu har Region Stockholm inkommit med sitt formella svar till förvaltningsrätten. Regionen bestrider Konkurrensverkets ansökan och åberopar återigen att situationen var speciell under de mest påfrestande skeendena i pandemin och att det inte fanns något alternativ till upphandlingen.

I yttrandet skriver regionen att även om pandemins effekter var känd, fanns en mängd oförutsägbara faktorer såsom hur stor smittspridningen skulle bli, sjukdomens förlopp och utvecklingen med behandlingsmetoder. Regionen skriver också att det är svårt att beräkna upphandlingens värde, men att den var lägre än 800 miljoner kronor.

Region Stockholm biter också ifrån i sitt svar. Man skriver exempelvis att det är »talande att Konkurrensverket ifrågasätter om pandemin kunde betraktas som en oförutsebar händelse« i december 2021. Och Konkurrensverkets formulering om att regionen inte tagit vara på tiden utan valt att dröja med en lösning på personalproblemet, menar Region Stockholm är »närmast raljant och står i bjärt kontrast till den situation som de upphandlande myndigheterna faktiskt upplevde«.

Läs även:
Region Stockholm kan få betala 10 miljoner för fel i upphandling