Det senaste året har varit det värsta i allmänläkaren Michael Sanatgaris liv, säger han själv. Under pandemin var han medicinskt ansvarig för covidtestföretaget Novolab, med verksamhet i städer såsom Göteborg, Jönköping, Västerås, Borås och Varberg. Men för ett år sedan hamnade han och bolagets operativa chef Cengiz Savran i blåsväder efter att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, pekat på att bolaget kan ha bidragit till smittspridningen i stället för att förhindra den.

– Visst, jag säger inte att vi inte har haft brister. Alla har brister, särskilt när man växer fort och speciellt under pandemin, säger Cengiz Savran som dock hävdar att det var enskilda medarbetare som inte följde rutinerna.

Michael Sanatgari. Foto: Privat.

Det finns också olika grader av brister, säger Michael Sanatgari och nämner Ivos kritik mot att PCR-prover har förvarats tillsammans med personalens mat i ett kylskåp.

– Om en sköterska har lagt en cola i kylen … Det ska såklart inte förekomma, men det har hänt. Men att stänga ner en verksamhet för det är inte rimligt.

Hur prover förvarades var dock inte det enda som Ivo noterade under sina inspektioner hos Novolab. Bland annat uppmärksammades att Michael Sanatgari varken anmält positiva provsvar av covid-19 eller utfört smittspårning och att personalen inte heller utfört provtagningen korrekt. Ivo menade att felaktiga reseintyg sannolikt hade utfärdats, då man ansåg att analyser omöjligt kan ha hunnits med på den tid som Novolab uppgett.

Michael Sanatgaris och Cengiz Savrans bild är en annan. De menar att det finns flera frågetecken i Ivos utredning och att kommunikationen från myndighetens sida har lämnat en hel del i övrigt att önska. Båda betonar att de har varit samarbetsvilliga. Ändå möttes de av poliser i labbet efter att Ivo begärt handräckning. De säger sig också ha arbetat för att åtgärda alla de utpekade bristerna. Men efter inspektionerna i augusti och september 2021 gick månaderna utan att Ivo hörde av sig. Så en dag i januari 2022 fick Michael Sanatgari plötsligt ett telefonsamtal.

– De sa att jag måste stänga ner verksamheten. Jag var helt chockad.

Han berättar om hot och sönderskurna bildäck efter »en häxjakt« från Ivos ansvariga i media.

Men själv har jag sökt er och ni har inte svarat. Vill man ge sin syn på saken måste man ju prata med media, så att inte en bild får stå oemotsagd.

– Ja, men om du skulle byta plats med mig där och då – hur skulle du försvara dig? Vem skulle tro på dig? säger Michael Sanatgari.

När ärendet avgjordes juridiskt förra våren valde förvaltningsrätten att upphäva Ivos beslut. Novolab har enligt rätten lämnat en godtagbar förklaring till de korta analystiderna, men andra allvarliga brister i patientsäkerheten har konstaterats. Däremot var de inte så betydande att det krävdes ett förbud, särskilt eftersom Ivo utförde tillsyn under hösten och först flera månader senare beslutade om tillfälligt förbud, skrev förvaltningsrätten.

– Ett förbud av verksamheten är den yttersta åtgärden och bör användas bara om effekterna av ett föreläggande inte kan avvaktas. Enligt förvaltningsrättens uppfattning är dessa brister av sådant slag att den första åtgärden borde ha varit ett föreläggande, sa rådmannen Annette Spjuth i ett uttalande i samband med domens förkunnande.

Ivo överklagade ärendet till kammarrätten men strax före jul kom beskedet att prövningstillstånd inte ges. Michael Sanatgari och Cengiz Savran ser det som en seger men vill inte släppa bollen ännu. Nu kräver de ett möte med Ivo, som de menar har missbrukat sin ställning.

– Jag vill ha svar på varför det blev så här och vad som ligger bakom beslutet. Ivos agerande är inte professionellt och måste utredas grundligt, säger Michael Sanatgari.

Daniel Lilja, chef för Ivos avdelning sydöst. Foto: Sofia Runarsdotter.

Daniel Lilja, avdelningschef på Ivo, välkomnar visserligen dialog men delar inte bilden av att bolaget varit behjälpligt eller att ytterligare kommunikation hade kunnat avhjälpa missförstånd, skriver han till Läkartidningen. På frågan om varför inget föreläggande mot Novolab föregick stängningen säger han att det inte bedömdes som meningsfullt.

»Skälen för detta var två. Dels att de allvarligaste bristerna enligt Ivos mening hade uppkommit till följd av bolagets medvetna agerande i strid med lagstiftningen. Dels att bolaget under handläggningens gång inkommit med motstridiga uppgifter och andra handlingar än de begärda, trots Ivos påpekanden.«

Det dröjde fyra månader från er inspektion till dess att beslutet om förbud fattades. Om det nu var så bråttom att stänga – varför skedde det inte direkt?

»Omfattningen av bristerna stod inte klara för Ivo initialt i utredningen. Ivo anser dock att det hade varit önskvärt med en kortare handläggningstid. Förvaltningsrätten konstaterade i domen att det var en besvärande omständighet för bolaget att de inte gett in alla de handlingar som Ivo velat ta del av samt att det fanns felaktiga uppgifter i det material som inkommit till Ivo. Bolagets agerande fördröjde handläggningen.«