2020 tillsatte den förra regeringen efter uppmaningar från många håll en utredning som ska granska den metod som Rättsmedicinalverket, RMV, använder för medicinsk åldersbedömning – en metod som omfattar både magnetkameraundersökning av knäleden och tandmognadsbedömning.

Slutbetänkandet skulle ha kommit 2024. Men strax före jul stoppade den nuvarande regeringen med justitieminister Gunnar Strömmer (M) i spetsen utredningen, enligt Dagens Medicin.

När Läkartidningen når Gunnar Strömmer bekräftar han det hela.

– Utredningen tillsattes av den tidigare regeringen. Den nya regeringen har gjort en annan bedömning, vilket är att vi inte ska styra myndigheters forskning och metodutveckling. Därför lade vi ned utredningen före jul, uppger han i en skriftlig kommentar.

Mikael Sandlund, tidigare ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk delegation, är en av dem som riktat skarp kritik mot Rättsmedicinalverkets metod och hantering av de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande och därför välkomnat en granskning.

Mikael Sandlund Foto: Läkaresällskapet

Han tycker att regeringens beslut om att lägga ned utredningen är »obegripligt«.

Inte minst med tanke på att utredaren Maria Eka i sitt delbetänkande hösten 2021 konstaterade att Rättsmedicinalverkets metod är unik i Europa och tyckte att myndigheten tydligt måste redovisa vilket vetenskapligt underlag som metoden vilar på. Detta efter att en granskning som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, gjort på uppdrag av utredningen visat att det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för metoden.

Myndigheten pekade bland annat på att olika metoder för magnetkameraundersökning har använts i olika studier, och på skillnader mellan populationer. Myndigheten framhöll också att sannolikheten att en person är under respektive över 18 år inte kan beräknas om inte åldersfördelningen bland dem som testas är känd.

Mikael Sandlund varnar för allvarliga konsekvenser av regeringens beslut.

»Slutbetänkandet från denna utredning var planerat att innehålla sammanvägda resultat från forskningsstudier som skulle ge chans till att RMV framöver skulle kunna använda evidensbaserade metoder vid medicinsk åldersbedömning«, skriver han i ett mejl till Läkartidningen och fortsätter:

»Risken finns nu att problemen kvarstår. Domstolarna och Migrationsverket lämnas i beråd om hur RMV:s utlåtanden ska tolkas. Risken finns också att förtroendet för rättsväsendet som helhet rubbas«.

Som Läkartidningen berättat lämnade flera rättsläkare för några år sedan RMV i protest mot såväl valet av metod som den tidigare myndighetsledningens sätt att hantera den kritik som följde.

En av dem var Fredrik Tamsen som senare belönades med Hippokratespriset – Läkaresällskapets pris för etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.

Fredrik Tamsen Foto: Läkaresällskapet

Han är nu tillbaka på RMV sedan början av 2022.

»För egen del beklagar jag att utredningen läggs ned. Framför allt såg jag fram emot den studie som planerades, där den svenska modellen skulle testas på personer med känd ålder. Utredningen skulle också titta vidare på den centrala frågan om hur undersökningsresultat bör presenteras för att tolkas korrekt«, skriver han i en kommentar till Läkartidningen.

Han påpekar dock att utredningen hann publicera ett delbetänkande som var insiktsfullt och som stämde väl med den kritik som han och andra framfört genom åren. Bland annat efterlystes en tydligare redovisning av modellens osäkerhet, vilket RMV därför presenterade i höstas.

»Delbetänkandet utgör en bra grund för den vidareutveckling av de medicinska åldersbedömningarna som kommer fortsätta oavsett nedlagd utredning«, skriver Fredrik Tamsen.

RMV använder fortfarande samma metod för medicinsk åldersbedömning.

Läs också:
Utredare efterlyser tydligare underlag för åldersbedömning