Endast 13 procent av patienterna som sjukhusvårdades för avsiktlig självdestruktiv handling åren 2015—2021 följdes upp i enlighet med de nationella riktlinjerna. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Rekommendationen är att patienter som skrivs ut från vården ska följas upp av läkare inom den specialiserade psykiatriska öppenvården inom sju dagar från utskrivningen.

– Det visar att det finns behov av en stärkt vårdkedja för de här patienterna efter att de skrivits ut från sjukhus, säger Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Tidigare forskning har rapporterat om en ökad risk för suicid hos patienter som tidigare sjukhusvårdats efter suicidförsök eller annan avsiktlig självdestruktiv behandling, med högst rapporterad risk närmast efter utskrivning.

I rapporten analyserades förekomsten av suicid inom 12 månader efter utskrivning från sjukhus. Bland män skedde 24 procent av suiciden, som inträffade inom ett år efter utskrivningen, de första sju dagarna. Andelen tidiga suicid bland kvinnor var lägre, 10 procent, och en större andel kvinnor – 36 procent – suiciderade mot slutet av 12-månadersperioden.

Socialstyrelsen pekar på att det sannolikt finns brister i överföringen mellan akutsjukvård och eftervård gällande den här patientgruppen och att »vårdkedjan inte är starkare än dess svagaste länk«.

– Om uppföljningen av de här patienterna vore bättre skulle förmodligen fler liv kunna räddas, säger Ylva Ginsberg.

Då patientregistret endast innehåller information om läkarbesök inom specialiserad vård saknas emellertid information om patientbesök hos andra yrkesgrupper inom specialistvården än läkare. Inte heller finns läkarbesök i primärvården registrerade, vilket delvis skulle kunna förklara den låga uppföljningsgraden.

Socialstyrelsen konstaterar dock att resultatet »indikerar« en låg följsamhet till de nationella riktlinjernas rekommendation om tidig uppföljning, och att kartläggningen »pekar på behov« av förbättrad eftervård efter avsiktlig självdestruktiv behandling. Som exempel ges upprättande av individuellt anpassade vårdplaner redan under sjukhusvistelsen med bland annat en krisplan, samt säkerställande av tidig uppföljning efter utskrivningen.

Läs även:
Tre regioner står redo för svårbehandlade självskadepatienter